Monday, March 31, 2014

TEKNOLOGI ?
 

Dalam kes ini kita boleh melihatnya dari dua sudut;
1. Teknologi sebagai benda dan
2. Teknologi sebagai proses sosial.
(Naughton J, 1986 - Technology in Schools)
Teknologi sebagai benda merupakan penggunaan pengetahuan saintifik kepada tugas yang praktikal dengan organisasi yang melibatkan 2 M's (men and machines) orang dan mesin.
Teknologi sebagai proses sosial adalah penggunaan saintifik dan lain-lain bidang pengetahuan tersusun kepada tugas yang praktikal dengan susunan sistem berhiraki yang mana melibatkan 'men and machines'
Jadi teknologi bukan saja alat untuk perkembangan sains tetapi juga 'perubah' dalam proses sosial.
Hierra, A (1973): Teknologi merupakan suatu set peralatan dan kemahiran yang digunakan untuk memenuhi keperluan komuniti.
Teknologi boleh dijelaskan satu 'proses' - sesuatu yang mana manusia lakukan untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan dan 'produk/menghasilkan' seperti peralatan-peralatan, sesuatu yang boleh dirasa dan wujud dan boleh digunakan untuk memenuhi keperluan kommuniti. (Alexander, R.J. ,1980).
Technology is the application of knowledge, tools and skills to solve practical problems and extend human capabilities.
"Technology - Report of the Project 2061, Phase I Technology Panel" - American Association for the Advancement of Science, 1989.TEKNOLOGI PENDIDIKAN
 
 Makna Teknologi Pendidikan
Teknologi pendidikan suatu sistem dalam pendidikan yang melibatkan (5 M's) mesin, bahan-bahan, media, orang dan keadah yang saling berkaitan antaranya dan berkerjasama untuk memenuhi objektif pendidikan tertentu.
TP bertujuan memaksimumkan kesan pendidikan dengan 'mengawal' faktor-faktor yang berkaitan sebagai tujuan pendidikan, konten, bahan-bahan pengajaran, persekitaran, 'conduct of students', tingkahlaku pengajar dan saling berhubungan antara pelajar dan pengajar.
Dalam makna yang lebih luas;
Ia berperanan memberi penekanan terhadap idea-idea pendidikan sebagai rekaan teknologi, sebabnya ia menerima perkaraan asas yang maju biasanya hasil dari interaksi 'merubah konsep' (mendahului ke cara-cara baru melihat sesuatu) dengan 'merubah teknik-teknik' (mendahului cara-cara baru melakukan sesuatu).

DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
 
 Teknologi Pendidikan merupakan pembangunan, penggunaan dan penilaian sistem, teknik dan bantuan dalam bidang pembelajaran manusia.
(Department of Education and Science - UK).
TP menitikberat penggunaan kemahiran dan teknik moden untuk memenuhi latihan dan pendidikan. Ini termasuk kemudahan pembelajaran dengan menipulasi bahan dan kaedah, dan kawalan persekitaran sehingga ini sebagai refleksi pembelajaran.
(Unwin, D., 1969)
TP merupakan aplikasi ilmu pengetahuan saintifik mengenai pembelajaran, dan keadaan pembelajaran untuk meningkatkan keberkesanaan dan kecekapan P&P.
(Hadden, E.H.)
TP menekankan tentang menyediakan kesesuaian situasi pembelajaran yang telah direka dengan pegangan pandangan objektif pengajaran atau latihan membawa makna yang begitu besar.
(Richmond, W.K. , 1979).
     KONSEP TEKNOLOGI PENDIDIKAN
 
Konsep Dan Makna Teknologi Pengajaran
- melibatkan alatan proses pengajaran dalam situasi bilik darjah, tahap pengajaran, teori2, prinsip2 operasi dan mengukuhkan hubungan antara teori2 dan prnisip2 operasi pengajaran.
Sebagai konsep boleh diklaskan kepada 4 komponen.
a) Manpower
b) Methods / kaedah2
c) Materials / bahan-bahan
d) Media
SKOP TEKNOLOGI PENDIDIKAN
 
Boleh dikelas dalam tiga bidang utama.
 1. Berkaitan secara am dengan pentadbiran pendidikan.
 2. Dengan pengujian pendidikan
 3. Proses pengajaran.
Rowntra (1973):
 1. Menentukan tujuan dan objektif pembelajaran.
 2. Perancangan persekitaran pembelajaran
 3. Meneroka dan menstruktur matapelajaran
 4. Memilih strategi pengajaran dan media pembelajaran yang sesuai
 5. Menilai keberkesanan sistem pembelajaran
 6. Menggunakan celik akal dari pengalaman untuk meningkatkan keberkesanan pada masa depan
Bahagian penting yang boleh dirangkumkan:
 1. Konsep dan pelbagai bidang TP
 2. Proses P&P
 3. Teknologi pengajaran individu/kendiri
 4. Pembelajaran terancang/program
 5. Model pengajaran
 6. Teori pembelajaran
 7. Pendekatan multimedia
 8. Mathetics
 9. Cyvbernetics
 10. Analisa tugasan
 11. Modul
 12. Pendekatan sistem.

KLASIFIKASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
 
1. Mackenzie (1980); mengklas peralatan berdasarkan:
 • TV, makmal bahasa dan bahan audio-visual yang lain.
 • Peratalan maklumbalas termasuk mesin pengajaran
 • Peralatan 'Reprographic' seperti komputer dan bahan pembelajaran terancang/program.
2. Percibal &Ellington (1984) mengklas teknik-teknik;
 • Pengajaran secara ramai / mass
 • Pengajaran secara individu
Mass Instructional: terdapat 4 jenis.
 1. Penyiaran saluran pendidikan
 2. Penyiaran saluran komersial
 3. Sirkit tertutup yang mana pengajar digunakan untuk pengajaran sampingan atau untuk menyediakan pengajaran terus dalam kelas.
 4. Jenis terbuka dalam mana pengajar yang terhad disalurkan melalui medium sirkit tertutup sebagai mengantikan guru dikelas.
Pengajaran individu:
 1. Individu membaca bahan dan yang berkaitan.
 2. Individu mendengar dan melihat bahan; slaid, film jalur, wayang gambar dsb.
 3. Makmal bahasa
 4. Bahan bercetak khusus yang terancang.
 5. Mesin mengajar

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
 
Terdapat 5 peringkat:
 1. Berkaitan dengan penggunaan bantuan audio-visual seperti carta, peta, 'specimen' bahan konkrit.
 2. Berkaitan dengan 'electronic revolution' yang membawa ke era hardware dan software yang cangih.
 3. Berkaitan dengan media masa yang menerajui 'revolusi kommunikasi' untuk keperluan pengajaran. CAI menjadi popular
 4. Proses pengajaran individu; penekanan kepada pembelajaran terancang dan pengajaran. Sistem pembelajaran kendiri berdasarkan bahan-bahan 'self-instructional' dan mesin mengajar.
 5. Dipengaruhi oleh konsep 'system engineering' dan pendekatan sistem. Berdasarkan ini TP adalah rekabentuk cara bersistematik, menghasilkan penilaian proses mutlak P&P dalam objektifnya berdasarkan penyelidikan.

Pendekatan Hardware/Perkakasan
Penggunaan bahan-bahan dan peralatan mekanikal.
Pendekatan ini berdasarkan penggunaan prinsip-prinsip kejuteraan untuk menghasilkan peralatan 'electromechanical'.
"is based on the application of physical sciences to education and training system which mechanizes the process of teaching generally so that teachers would be able to deal with more students, relusting lowering in the costs and economy in finances". (Davis, 1971).
Pendekatan Software / Perisian
Secara langsung berkaitan kepada psikologi pembelajaran yang mana keputusan perubahan tingkahlaku berasal/berdasar dari pengalaman,(Melton, 1959).
Ia begitu berkait rapat dengan prinsip2 moden program pembelajaran dan dicirikan dengan analisa tugas, menulis objektif2, pemilihan strategi pembelajaran yang bersesuaian, 'reinforcement' tindakbalas yang betul dan penilaian yang tetap.
Teknologi perisian biasanya merujuk kepada pendekatan berikut;
 • Instructional technology
 • Teaching T
 • Behavioural T
[Perbandingan Behavioural Technology, Teaching T dan Intructional T]
Kelebihan:
 1. Menyokong / membantu perbezaan individu
 2. Menumbang kepada jimat masa, tenaga dan sumber guru dan murid.
 3. Memotivasikan pelajar
 4. Mengembangkan minat pelajar
 5. Kontent subjet mudah difahami.
 6. Menjadikan 'subject-matter' lebih menarik
 7. Menjadikan P&P ada daya tarikan, berinspirasi dan berkesan.
 8. Menjadikan 'subject-matter' nampak hidup
 9. Menyediakan pilihan penyertaan pelajar dalam pelajaran.


                            CIRI-CIRI TEKNOLOGI PENDIDIDKAN
 
Ciri-ciri dan 'Nature' Teknologi Pendidikan (TP)
 1. TP merupakan penggunaan prinsip-prinsip saintifik kepada pendidikan
 2. TP menekankan perkembangan kaedah dan teknik untuk keberkesanan P&P.
 3. Organisasi situasi pembelajaran untuk merealisasi kesan tujuan pendidikan.
 4. Mengutamakan mereka dan mengukur alat-alat menilai hasil pembelajaran
 5. Memudahkan pembelajaran kawalan persekitaran, media dan kaedah.
 6. Melibatkan input, output dan aspek proses pendidikan.
 7. Ia tidak saja penggunaan media elektronik, ia termasuk pendekatan sistem.
 8. Satu medium penting kommunikasi.
 9. Tidak seharusnya dianggap sebagai synonym kedapa penggunaan audio visual
 10. TP satu istilah yang padat dan ia tidak seharusnya dilihat dalam istilah bahan-bahannya atau proses. Ia termasuk 'instructional technology', 'teaching technology', program pembelajaran, pengajaran mikro dan analisa sistem dsb.
OBJEKTIF TEKNOLOGI PENDIDIKAN
 

Objektif TP. (khusus pengajaran dalam bilik darjah)
 1. Mengesan dan menganalisa ciri-ciri dan keperluan pendidikan pelajar
 2. Menentukan objektif khusus bilik darjah dan bermula dengan bahagian tingkahlaku.
 3. Menganalisa kandungan pengajaran dan mengatur susunannya dalam urutan yang betul.
 4. Mengesani bahan-bahan dan sumber yang bersesuaian dengan P&P.
 5. Mengesani 'nature' (keadaan semula jadi) interaksi sub-sistem, seperti pelajar-pelajar, guru, bahan P&P, kandungan pengajaran dan kaedah.
 6. Menilai keberkesanan pengajaran berdasarkan pencapaian pelajar atau perubahan tingkahlaku.
 7. Mencadangkan maklum balas yang bersesuaian kepada pelajar dan guru supaya dapat melakukan baik pulih proses P&P.


DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN
 


http://elearning.ipgmksm.edu.my/sumber/tekpdk/grafik/domain.jpg
Aktiviti:
 1. Reka bentuk mengandungi reka bentuk sistem pengajaran, reka bentuk mesej, strategi pengajaran dan ciri pelajar
 2. Pembembangan /pembinaan mengandungi teknologi cetak, teknologi pandang dengar, teknologi berasaskan komputer dan teknologi bersepadu.
 3. Penggunaan mengandungi penggunaan media, penyerapan inovasi, pelaksanaan dan institutionalisasi dan polisi peraturan.
 4. Pengurusan mengandungi pengurusan projek, pengurusan submer, pengurusan sistem penyampaian dan pengurusan maklumat
 5. Penilaian - analisis masalah, pengukuran rujukan kriteria, penilaian formatif dan sumatif

MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN
 
Model RP ASSURE (bilik darjah)
A - Analyse learner (Analisis pelajar)
S - State objectives (Nyatakan objektif)
S - Select, modify or make media (Pilih, baiki atau buat media.
U - Use media (Gunakan media)
R - Require learner response (Perlukan tindakbalas pelajar)
E - Evaluate materials (Menilai dan menyemak semula bahan

Model RP Dick & Carey (tumpuan sistem)
1. Kenal pasti matlamat pengajaran
2. Buat analisis pengajaran
3. Kenal pasti ciri dan perlakuan peringkat masuk pelajar
4. Tulis objektif prestasi
5. Bina item ujian rujukan kriteria
6. Bina strategi pengajaran
7. Bina atau pilih bahan pengajaran
8. Penilaian formatif
9. Semak semula pengajaran.

PROSES MEMBINA BAHAN
Jenis-Jenis Bahan/Media
Perancangan merupakan asas penting dalam membina bahan P&P.
Perancangan mungkin bersifat
 1. Berstruktur : susunan, urutan komponen yang logik, dan gabungan bentuk mesej yang seragam
 2. Bebas : dilanbangkan dari pemikiran kreatif.
Suatu analisis bagaimana proses pemikiran kreatif digunakan dengan jayanya, langkah berikut boleh membantu;
 1. Keinginan : - dorongan awal untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang anda prihatin
 2. Penyediaan : - kumpul maklumat yang berkait dengan masalah, seperti yang diperlihatkan melalui peringkat perancangan pengecaman khalayak, spesifikasi objektif dan senarai kandungan.
 3. Manipulasi : - bermain dengan pelbagai idea, untuk mendapat satu atau lebih penyelesaian yang mungkin, mencari pola baru untukmengolah kandungan yang berbeza daripada sesuatu yang biasa.
 4. Pengeraman : - mengambil alih proses pemikiran itu oleh mina yang separa sedar, khususnya jka penyelesaian tidak dapat dicapai.
 5. Penerangan : - Pendedahan suatu penyelesaian dengan tiba-tiba atau pola baru sebagai hasil pemikiran yang separa sedar.
 6. 6. Penentusahan : - meneliti penyelesaian itu untuk menilai sama ada boleh dilaksanakan atau tidak, dan kemudian menerimanya sebagai yang sesuai.

Panduan Menyedia Bahan

1. Pertimbangkan khalayak (Pelajar)
2. Bina Objektif
3. Gunakan Pendekatan Pasukan
4. Cari Bahan Berkaitan
5. Ulang kaji apa yang telah anda buat
6. Sediakan Garis Panduan Kandungan

Kerja kursus rph bm penulisan

TUGASAN SGRM 3023 – PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN


A.   Tugasan Individu

1.    Refleksi Pengajaran Penulisan Bahasa Melayu

Anda dikehendaki melakukan satu pemerhatian terhadap pengajaran penulisan Bahasa Melayu dan  membua trefleksihasildaripada pemerhatian tersebut.Fokus refleksi  andaialah terhadap pendekatan, kaedah serta teknik yang digunakan oleh guru terbabit semasa pengajaran penulisan Bahasa Melayu.

Panjang penulisan refleksi anda adalah antara 1000hingga1500 perkataan, tidak termasuk lampiran dan rujukan.

Salinan RPH hendaklah disertakan bersama)

Fon: Times New Roman (12 pt)
Selang : 2 baris
Format : APA 6


Markah :20%


Transkripsi Fonetik

Perihal Kampung Tok Raja

Kampung Tok Raja ,Jerteh,Besut, telah dibuka  dan dihuni  sejak zaman dahulu lagi, sebelum zaman Inggeris. Pada asalnya penduduk melayu di sini berasal dari Patani, Thailand.Mereka ini telah datang dan membuka tanah dan terus menetap di sini.Bilangan mereka pada masa itu sangat sedikit,dan kemudian menjadi bertambah menjadi 6 keluarga.Jumlah ini semakin bertambah dari masa ke semasa hinggalah ke zaman Jepun memerintah Tanah Melayu. Kebanyakkan penduduk pada masa itu mempunyai pertalian saudara.
Nama kampung ini diambil sempena dengan seorang raja yang telah mangkat dan hanyut,telah dijumpai penduduk kampung pada masa itu.penduduk  telah berpakat mengembumikan jenazah raja yang tak diketahui itu berhampiran sungai di kampung ini. Jadi kebetulan masa itu tiada lagi nama kampung tersebut.Maka mereka telah sepakat menamakan kampung ini, dengan nama “Kampung Tok Raja.”
Sungai adalah menjadi jalan penghubung dengan kampung-kampung sekitar.Pekerjaan utama penduduk pada masa itu adalah petani.Mereka bekerja sebagai penanam padi dan menanam pokok buah-buahan tempatan.


Perihal Kampung Tok Raja dalam dialek Besut.

Kg. Tok Raja di Jeteh lamo doh buka ore dok dr jame dulu lagi blum ore putih. Mulo-mulo dulu ore mlayu asal da’ri Thani, Teland. Demo ni mari buka hute pah teruh duduk sini. 
Maso tu hok mari sikit jah pah  koho tambah sampa 6 keluarga. Koho lama koho rama sapa lah Jepun mretah Malaya. Maso tu kebanyakannyo ore kapung warih belako.
Nama kapong pun ikut nama raja hok mati  hanyut air , maso tu ore kapung tulung tane raja hok tak kenal tu dekat denga. sunga kapong. Wat kebetule tika tu tak dop lagi nama kapong ja’di ore kapung sepakat nak boh nama kapung tu Kapung. Tok Raja.
Sunga memang jadi jalan kalu nak gi kapung dekat-dekat tu. Kebanyakan ore kapung kijo nane padi denga. buah kayu.


Sunday, March 30, 2014

Kaedah Pengajaran dan Rancangan Pengajaran Harian(Huraian)

1.0 Pengenalan
Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa merupakan satu daripada aspek bahasa yang penting yang perlu dikuasai oleh seseorang untuk membolehkannya menguasai bahasa yang dipelajari dengan cekap dan berkesan. Menurut Abdullah Aziz(2000), mengatakan kelemahan pelajar menguasai tatabahasa dan penggunaan ideaakan mewujudkan karangan yang tidak ³terkarang´. Kenyataan ini disokong oleh HusinMahmmod (1983) dan Azman Wan Chik (1987) yang merumuskan aspek utama dalamsesebuah pengajaran dan pembelajaran ialah tatabahasa dan gaya bahasa, iaitupenulisan struktur ayat dan butiran leksikel.Oleh itu, menurut Corder (1975), berpendapat bahawa seorang guru bahasayang baik tidak melaksanakan tugasnya berasaskan peraturan-peraturan atau resepi.
Seseorang guru  mempunyai satu set prinsip yang dijadikan panduan bagi melaksanakan tugasnya itu. Dengan perkataan lain, guru tersebut mempunyai pegangan umum tentang apa yang terjadi apabila seseorang murid belajar bahasa ataupun guru tersebut mempunyai satu teori tidak formal tentang cara bagaimana bahasa diajar dan dipelajari.Prinsip-prinsip umum tentang pengajaran bahasa tidak terbentuk secara sewenang-wenang tetapi berasaskan teori-teori ilmu linguistik dan psikologi khususnya teori-teori seperti huraian dan pemerolehan bahasa. Tegasnya prinsip-prinsip umumyang dijadikan panduan oleh guru dalam pengajaran terbentuk daripada teori-teori linguistik dan psikologi menentukan orientasi pengajarannya ataupun pendekatan pengajarannya serta menjamin pemantapan murid-murid dalam menguasai tatabahasa.
Dalam pengajaran bahasa terdapat empat pendekatan pengajaran yang sering digunakan iaitu pendekatan induktif, pendekatan deduktif, perdekatan elektif danpendekatan komunikatif.Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Dalam pengertian yang lebih luas pendekatan juga diertikansebagi "to come near to in any sense" 
atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu.Sebagai contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensyenal (tradisional atau acquired) atau biasa. Bagi pendekatan profesional, semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip sains yang sangat bersistematik. Manakala bagi pendekatan konvensyenal, kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman, perbincangan informal serta dengan pemerhatian.Dalam pengajaran bahasa, terdapat empat pendekatan yang boleh  para guru bagi memastikan pelajar dapat menguasai bahasa dengan mudah.Pendekatan-pendekatan yang dimaksudkan ialah:-
 i.Pendekatan induktif
 ii. Pendekatan deduktif
 iii. Pendekatan eklektik
iv. Pendekatan komunikatif


1.1 Pendekatan Induktif 
Menurut Juriah Longet.al . (1990).erkaedahanPengajaran Bahasa Malaysia, menerangkan bahawa pendekatan induktif atau jumpaan merupakan satu pendekatan yang berasaskan lima prinsip pengajaran iaitu persediaan, penyampaian, penyatuan,generalisas dan penerapan. Menurut John, M. Kierzek dan Alker Gilson (1960),pendekatan ini mengutamakan penggunaan contoh-contoh bahasa, diikuti dengan generalisasi oleh murid-murid sendiri atau undang-undang bagi unsur tersebut dan kemudiannya diakhiri dengan aktiviti penerapan atau aplikasi. Contohnya dalam pengajaran tentang ayat tunggal, guru akan memulakan pengajarannya dengan menunjukkan contoh-contoh ayat tunggal. Kemudian berpandukan contoh-contoh yang dibuat, guru akan memandu murid-murid supaya sampai kepada takrif ayat tunggal.Model pengajaran dan pembelajaran pendekatan ini dirumuskan seperti berikut:

Generasi
 
            Aplikasi
 
      Contoh-contoh
 
                               
Rajah 1.1 :                                                                  
                                                                                         
Model Induktif 
(Perkaedahan pengajaran Bahasa Melayu, m/s 236)Contoh-contoh bahan pengajaran bukan sahaja disediakan oleh guru tetapi juga boleh diminta daripada murid. Perkara penting, contoh-contoh itu mestilah jelas, tepatdan dapat memudahkan pelajar-pelajar memikirkan rumus-rumus yang menjadi dasar 
Contoh-contoh bahan pengajaran bukan sahaja disediakan oleh guru tetapi juga boleh diminta daripada murid. Perkara penting, contoh-contoh itu mestilah jelas, tepatdan dapat memudahkan pelajar-pelajar memikirkan rumus-rumus yang menjadi dasar
Pembentukannya.Sebaik-baiknya contoh-contoh itu haruslah memperlihatkan keseragaman dari segi struktur dan menepati struktur yang hendak diajarkan serta mencukupi pula jumlahnya.Contoh-contoh yang memperlihatkan penyimpangan haruslah dielakkan. Pada peringkat yang kedua, guru tidak memberikan rumus-rumus tatabahasa yang hendak diajarkan itu, sebaliknya ia mestilah membimbing murid-muriduntuk mengenal pasti rumus-rumus yang tersirat daripada contoh-contoh yang ditunjukkan. Tegasnya, murid diberi peluang menggunakan kebolehan kognitif merekauntuk menetukan rumus. Tugas guru hanyalah memandu, membimbing dan menjuruskan pemikiran murid ke suatu arah yang sama supaya rumus-rumus tatabahasa yang hendak disampaikan itu dapat dikesan oleh murid dengan lebih cepat.Guru-guru harus cekap mengesan dan memperbetulkan rumus-rumus yang salah yang mungkin dikemukakan oleh murid. Pada bahagian aplikasi pula, latihan yang harus diberikan mestilah banyak dan pelbagai supaya pembelajaran murid dapat diperteguhkan dengan lebih berkesan.

Brian Seaton (1982) berpendapat bahawa :
.
Prinsip-prinsip ialah contoh haruslah relevan dan sesuai untuk menerangkan sesuatu. Tambahan pula, contoh dipelbagalkan pengajaran secara induktif supaya generalisasi dapat dicapal dengan mudah. Dalam proses membentuk generalisasi, guru menggalakkan pelajar untuk mengemukakan contoh  khusus Pengajaran secara induktif menekankan pengajaran yang berbentuk konkrit.instanc««.learning by induction, the student experience a mental  process in which he observes many e and then makes a general rule (generalisation) in corporating the truth of the fact observes. Every generalisation is arrived at, therefore, by induction

1.2Pendekatan Deduktif 
 Pendekatan deduktif dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan satu pendekatan yang didahului dengan pengajaran rumus-rumus, undang-undang ataupunperaturan bahasa, kemudian diikuti dengan contoh-contoh dan diakhiri pula dengan aplikasi atau penerapan rumus-rumus tersebut seperti yang dikatakan oleh BrianSeaton (1982),
³ learning by deduction the student start with a general truth and applieit to a particular cases´.
Sebagai contoh, apabila seseorang guru mengajar aya ttunggal, guru akan memberi takrif ayat tersebut sebelum menunjukkan contoh-contohpenggunaannya. Model pengajaran dan pembelajaran bahasa pendekatan ini dapat diringkaskan seperti berikut mengikut Paul D. Eggen (1979).it to a particular cases´.
Pendekakatan menggunakan deduktif dicirikan dengan pelajar mempelajari berdasarkan sesuatu hukum. Pelajar perlu menaakul untuk mendapatkan fakta/contoh
tertentu daripada peraturan umum. Dalam penaakulan, pelajar mengumpulkan fakta untuk membuktikan satu penyataan umum itu benar atau tidak. Proses penganalisisan fakta yang akan dikumpulkan berlaku sebelum membentuk generalisasi. Pada peringkat proses deduktif, pelajar bersama guru akan membuat kesimpulan tentang fakta-fakta daripada yang umum kepada yang spesifik.Prinsip penggunaan pengajaran deduktif merangkumi aspek-aspek berikut:
i. sesuatu masalah diperkenalkan dan ditakrifkan. Guru dan pelajar mengemukakan cara penyelesaian masalah. Dalam konteks ini,generalisasi dikemukakan harus dinyatakan secara eksplisit.
ii. penyelesaian masalah mengikut langkah demi langkah.
iii. beberapa contoh digunakan untuk menerangkan generalisasi atau peraturan. Berdasarkan contoh yang digunakan, pelajar meniru atau hafal contoh dan membentuk contoh
iv. pelbagai aktiviti dijalankan untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap isi pelajaran yang disampalkan. Latihan menulis untuk mengesan kebolehan pelajar nienguasal kemahiran turut diberikan

1.3 Pendekatan Komunikatif 
Berbeza dengan pendekatan-pendekatan lain yang telah dinyatakan,pendekatan komunikatif menekankan aspek komunikasi dalam pengajaran. Asas ini disarankan olehahli-ahli bahasa seperti H.G Widdowsson, C. Jbrumfit, K. Johnson, D.H Hymes dan W.Littlewood.Menurut ahli-ahli berikut mereka menyatakan bahawa pengajaran bahasa mestilah merangkumi kecekapan bahasa yakni penguasaan sistem tatabahasa sertakecekapan berkomunikasi. Kecekapan yang pertama membolehkan seseorang murid menguasai struktur bahasa yang tepat bagi menyampaikan mesej kepada khayalaknya.Kecekapan yang kedua membolehkan murid tersebut menggunakan bahasa yang sesuai dengan khalayak yang dihadapinya.Pengajaran dimulakan dengan aktiviti komunikasi, sama ada secara lisan atau tulisan oleh murid, baik secara berpasangan ataupun berkumpulan. Komunikasi ituboleh diwujudkan dalam konteks situasi yang sebenarnya ataupun berupa lakonan,main peranan, simulasi, penyelesaian atau sebagainya yang memerlukan murid berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajari. Walau bagaimanapun, untuk pengajaran tatabahasa, guru haruslah merancang situasi penggunaan bahasa yang benar-benar sesuai dengan unsur-unsur tatabahasa yang hendak diajarkan supaya murid-muriddapat melihat hubungan di antara unsur tatabahasa itu dengan konteks penggunaannya yang sebenar.Pendekatan pengajaran ini lebih berpusatkan murid daripada guru. Mengikut pendekatan ini, latih tubi hanya diadakan apabila perlu, iaitu sekiranya didaati murid-murid lemah dalam penggunaannya.Secara amnya, Roger W. Shuy(1982), berpendapat bahawa pendekatan ini dijalankan berdasarkan model berikuf.

1.4 Pendekatan Efektif
Menurut Thomas F. Green (1997) melalui bukunya The Activities of Teaching menulis bahawa pengajaran adalah proses menukar tingkah laku & kelakuan pelajar melalui perolehan ilmu pengetahuan atau kepercayaan baru. Dr Ragbir Kaur (2005) mendefinisikan pengajaran sebagai satu proses di mana kegiatan-kegiatan disusun untuk membawa perubahan tingkah laku pada diri murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).
Maksud efektif pula jika dirujuk dalam Kamus Pelajar DBP Cetakan Kesebelas (1994) bermaksud sesuatu yang mendatangkan kesan atau hasil yang diharap-harapkan.
Pengajaran efektif merupakan pengajaran yang membolehkan pelajar menguasai kemahiran tertentu serta pengetahuan dan arah tuju. Pengajaran ini dilaksanakan dalam kumpulan kecil yang sama-sama berusaha untuk mencapai tujuan bersama dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan penyeliaan guru. Al-Ghabisi (2002).
Secara dasarnya pengajaran efektif merupakan aktiviti pengajaran yang melibatkan pendidikan yang terbaik bagi meningkatkan keinginan pelajar dalam pembelajaran dengan berbagai-bagai aktiviti pendidikan. Chris (1992).
Menurut Hunter (1969) dalam bukunya Teach More, Fasterpengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran dalam diri murid-murid. Pembelajaran yang efektif berlaku dalam suasana yang sihat serta bersemangat.
Oleh itu, pengajaran efektif boleh ditakrifkan sebagai satu sistem aktiviti yang dapat meningkatkan lagi hasil pembelajaran terakhir yang dikehendaki di dalam suasana yang sihat, demokratik dan bersemangat. Hasil pembelajaran terakhir yang dimaksudkan ialah perubahan tingkah laku murid, akibat penerimaan pengetahuan atau kepercayaan baru. Ia juga merangkumi perkembangan seseorang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.


2.0 Huraian dan penjelasan konsep,objektif,prinsip dan langkah pengajaranMAHU YANG LENGKAP,   call saya 0139791552