Tuesday, February 17, 2015

PATRIOTISME DI MALAYSIA


Konsep Patriotisme
Patriotisme merupakan satu perkara yang amat penting kepada rakyat semua negara. Ia bukan sekadar luahan perasaan tetapi menuntut kepada penghayatan oleh setiap warganegara. Patriotisme juga bukan sekadar semangat, tetapi ia merupakan sesuatu yang agung yang melibatkan soal keyakinan, kesetiaan, kewarganegaraan, keberanian, kemerdekaan, jati diri dan kedaulatan. Dalam konteks Malaysia, patriotisme perlu ada pada diri setiap rakyat. Semangat patriotisme terhadap negara tidak sewajarnya hanya timbul dalam perjuangan menuntut kemerdekaan atau apabila negara berada dalam ancaman musuh semata-mata.
Dalam keadaan aman umpamanya, semangat patriotisme seharusnya menjadi pendorong kepada setiap rakyat yang cintakan negaranya untuk bekerja dan berusaha bersungguh-sungguh bagi membangun dan memajukan negaranya. Perbezaan dari segi ideologi, kaum, parti dan budaya dalam sesebuah negara berkenaan sepatutnya tidak dijadikan sebagai suatu halangan dan kekangan kepada usaha untuk memakmurkan negara. Semangat patriotisme penting kepada semua lapisan rakyat sesebuah negara. Tidak kira apapun pekerjaan mahupun jawatan, mereka perlulah mempunyai semangat kecintaan dan kasih sayang yang menebal ke atas negara mereka.
           H. Kohn melalui karyanya, The Idea of Nationalism (1944) mentakrifkan nasionalisme sebagai satu keadaan fikiran, yang menyerap masuk ke dalam jiwa sebahagian besar rakyat dan didakwa menyerap masuk dalam kalangan semua anggotannya; beliau mengiktiraf negara-negara sebagai bentuk organisasi politik yang unggul, dan bangsa sebagai punca segala kehidupan budaya yang membina dan punca kesejahteraan ekonomi. Oleh itu, kesetiaan ulung manusia adalah tertumpu kepada bangsanya. Pernyataan ini juga dapat disokong dengan pendapat Hamimah (2007) bahawa patriotisme dapat dilahirkan melalui sifat bangga menjadi  rakyat sesebuah negara. Hal ini diikuti dengan perasaan kekitaan, keupayaan dan perpaduan, keinginan untuk berbakti kepada negara akan wujud dalam kalangan warganegara sehingga mampu menimbulkan keyakinan mendalam rakyat kepada pemimpin, kepimpinan dan kemajuan negara.
           Menurut Raja Ruslan (2005), elemen-elemen patriotisme meliputi perasaan bangga terhadap negara iaitu merupakan perkara paling asas dalam memupuk semangat patriotisme, fakta sejarah yang amat berkait rapat dengan rasa bangga terhadap negara kerana keagungan sesuatu bangsa amat berkait rapat dengan sejarahnya, jati diri, berterima kasih dan mengenang jasa, mempertahankan maruah bangsa dan kesetiaan kepada negara. Patriotisme sering kali dikaitkan dengan kesetiaan dan kecintaan seseorang terhadap negaranya sendiri. Seseorang itu dianggap patriot apabila tindakan dan amalannya menepati ciri-ciri patriotisme yang berteraskan kecintaan dan kesetiaan kepada negara.
           Semangat patriotisme kini menjadi lebih penting kepada negara Malaysia. Hal ini adalah kerana Malaysia didiami oleh rakyat yang mempunyai perbezaan agama, bangsa dan ideologi politik yang begitu ketara. Akibatnya jika rakyat negara ini meletakkan semangat perkauman, kefahaman ideologi politik atau parti sebagai lebih utama daripada negara tentulah pembangunan dan kemajuan negara tidak akan dicapai. Oleh itu, dalam situasi masyarakat yang sebegini, keperluan terhadap semangat patriotisme dalam kalangan rakyat adalah begitu penting.
Semangat patriotisme ini akan menghalang rakyat Malaysia daripada bersikap prejudis terhadap mana-mana kaum, agama mahupun ideologi parti yang berbeza dengan mereka. Dalam erti kata yang lain, mereka akan meletakkan kepentingan negara lebih tinggi daripada  kepentingan peribadi mahupun kaum masing-masing. Semangat patriotisme merupakan nadi kepada kemerdekaan, kestabilan dan kemajuan sesebuah negara. Kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan rakyat sesebuah negara akan membawa kepada kegoyahan kepada rakyat (Muhamad Ali, 2009). 
Patriotisme di Malaysia mempunyai keunikannya tersendiri kerana kejayaan menguruskan masyarakatnya yang berbilang kaum. Sejak merdeka kerajaan Malaysia telah meletakkan perpaduan kaum sebagai matlamat utama negara. Ini disebabkan terdapat  yang perlu dilihat seperti masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, masyarakat peribumi dan masyarakat yang berasal daripada kaum imigran, perpaduan kaum dan segala legasi penjajah. Elemen-elemen yang disebutkan itu adalah faktor yang dapat menentukan tahap patriotisme rakyat Malaysia. Sememangnya perpaduan antara kaum di Malaysia adalah teras kepada kelangsungan sesebuah negara itu, namun realitinya di Malaysia ketiga-tiga kaum majoritinya iaitu bangsa Melayu, Cina dan India mempunyai pandangan yang berbeza di Malaysia (Muhamad Ali, 2009). Namun begitu, seharusnya Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk sangat perlu kepada semangat patriotisme untuk menyatupadukan rakyat berbilang kaum, budaya dan agama. Malah, melalui semangat patriotisme, pembangunan dan kemakmuran negara dapat dilaksana dan dikekalkan untuk diwarisi oleh generasi yang akan datang.
          Berdasarkan penjelasan konsep patriotisme yang telah dibincangkan, dapat dinyatakan bahawa patriotisme ialah perasaan kasih, cinta dan sayang negara, bangsa dan agama tanpa perasaan prejudis terhadap semua bangsa berbilang kaum sama ada dari segi perbezaan agama ataupun ideologi yang berbeza. Nilai-nilai patriotisme seperti berbangga sebagai rakyat Malaysia, semangat setia kepada negara, semangat kekitaan, disiplin serta usaha berterusan untuk mencipta kemakmuran negara perlu ditanam dalam jiwa generasi muda kerana merupakan pewaris bangsa untuk memacu negara Malaysia ke arah kejayaan yang lebih cemerlang.

Nilai Cinta Negaradalam karya A. Samad Said dan DharmawijayaAntologi Puisi Tanah Airku
Cinta kepada negara atau patriotisme terhadap negara bangsa amat dititiberatkan dalam usaha melahirkan warga yang berani, kuat semangat perjuangan dan sanggup berkorban untuk negara berasaskan kepada nilai-nilai murni seperti kasih, sayang, kesetiaan, kebanggaan terhadap ibu pertiwi, serta  kesungguhan dan  komited terhadap negara dan bangsanya sendiri. Hal ini sangat penting dalam mempertingkatkan kesedaran, penghayatan serta komitmen warganegara secara berterusan kepada wawasan negara dan usaha-usaha ke arah pembangunan dan kecemerlangan negara demi kesejahteraan rakyat. Jelasnya, semangat patriotisme ini merupakan benteng dan elemen utama dalam proses untuk mengembangkan nilai-nilai yang lain seperti perpaduan, semangat kekitaan, hormat-menghormati dan kerjasama antara kaum yang terdapat di negara ini.

Pada dasarnya, kepenyairan penyair terutamanya bagi penyair yang hidup pada zaman sebelum atau semasa negara dalam keadaan terjajah atau ke arah kemerdekaan tanah air, sensitiviti penyair tentang semangat cinta akan tanah air dan sayang kepada negara sangat tinggi dalam jiwa mereka. Latar belakang kehidupan para penyair tersebut merupakan suatu pengalaman yang diluahkan melalui karya kreatif iaitu sajak. Antara sajak jenis patriotisme yang dapat dilihat dalam Antologi Puisi Tanah Airku ialah Generasi Yang Gagah.
Sajak Generasi Yang Gagah ialah karya A. Samad Said. Penyair telah memperlihat watak anak-anak generasi baharu yang dikelilingi dengan situasi dan pengalaman-pengalaman hidup yang diwarisi daripada generasi lampau. Segala peristiwa lampau yang membelenggu generasi terdahulu diharapkan tidak lagi berlaku pada zaman kini. Mereka akan sentiasa memelihara segala kenikmatan yang diperoleh dengan penuh kesetiaan dan kebanggaan. Nilai-nilai kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara dapat dilihat melalui bicaranya:

Anak-anak ini senyum ranum abad baru,
                        mata cergas enggan diganggu angin sedu,
                        kerana mereka adalah pencari yang berazam,
                        juga penemu dan pemelihara yang setia,
                        bangga mengibarkan bendera bangsanya.

 (Generasi Yang Gagah, A. Samad Said)
          Frasa “bangga mengibarkan bendera bangsanya” memperlihat semangat patriotik yang tinggi kerana bendera negara wajar ditegakkan dan sebagai warganegara yang mempunyai semangat jati diri akan sanggup mempertahankan negara daripada ancaman musuh yang cuba menghancurkan dan merosakkan kedaulatan negara.R. Suntharalingam (1985) menyatakan bahawa semangat nasionalisme ialah kesedaran keanggotaan dalam sesuatu bangsa yang mempunyai potensi atau kesungguhan untuk mencapai, mempertahan, dan mengabdikan jati diri kepada negaranya. Justeru, nasionalisme boleh dijelmakan melalui sosial, ekonomi dan politik yang seimbang dan toleransi. Generasi baharu harus sedar bahawa mereka mempunyai peranan yang besar dalam mempertahankan negara yang tercinta ini. Harapan kepada generasi yang akan mewarisi kehidupan di negara yang merdeka dan aman ini amat tinggi kerana perjuangan insan terdahulu dalam mengejar cita untuk sebuah kebebasan daripada penjajah. Elemen-elemen patriotisme meliputi perasaan bangga terhadap negara iaitu merupakan perkara paling asas dalam memupuk semangat patriotisme, fakta sejarah yang amat berkait rapat dengan rasa bangga terhadap negara kerana keagungan sesuatu bangsa amat berkait rapat dengan sejarahnya Raja Ruslan (2005).
Seterusnya semangat kecintaan terhadap bangsa dan negara yang lain telah diabadikan oleh A. Samad Said dalam sajak “Pertama dan Terakhir”. Sajak ini telah dicipta oleh penyair dengan penggunaan  bahasa yang sangat puitis dan penuh dengan semangat. Kata-kata berunsur semangat kental dalam mempertahankan negara walaupun apa yang terjadi kepada diri, seperti ‘bernanah dada’ merupakan perluahan penyair yang amat serius untuk membayangkan betapa perlu adanya jati diri dalam setiap masyarakat yang hidup di negara ini.  Penyair telah menyeru kepada semua lapisan masyarakat agar mempunyai ketabahan hati dan sentiasa rela berjuang dan berkorban demi kedaulatan bangsa dan negara yang disayangi sehingga akhir zaman. Penyair  telah  berbicara dalam nukilannya:
                        Kita bersua hati
                        mengisi setiap janji
                        pertama dan terakhir.
                        Tiada hari kiranya
                        hingga bernanah dada
                        sumpah tiada termungkir.

                        Kuat jantung berdetak
                        untuk berpaling tidak
                        biar di gelegak air.
                        Rela kita mengangkat
                        cita bangsa berdaulat
                        ke puncak murni berukir!
 (Pertama dan Terakhir, A. Samad Said)
Ungkapan “Rela kita mengangkat/cita bangsa berdaulat” merupakan kata-kata yang sangat patriotik sifatnya. Setiap warganegara dan golongan masyarakat perlu bertanggungjawab untuk menumpukan taat setia dan bersedia untuk mempertahankan tanah air demi mendaulatkan bangsa dan negara yang tercinta ini. Pemikiran yang menjurus kepada sifat berani demi mempertahan kedaulatan negara juga dapat dilihat melalui puisi ini. Penggunaan frasa “darah dan daging serentak/hingga ke saat akhir/” merupakan satu pernyataan yang merujuk kepada sifat keberanian untuk menempuh segala halangan dan halangan serta sanggup bertindak untuk mempertahankan negara tercinta ini.
Rangkap yang menggambarkan semangat keberanian yang jitu dengan penggunaan kata “Gemuruh kita bersorak/bumi dan langit retak/”. Penggunaan diksi yang bertepatan dengan maksud penyair untuk menaikkan semangat jiwa dapat  dilihat melalui:
                        Gemuruh kita bersorak
                        bumi dan langit retak
                        pertama dan terakhir.
                        Berani kita bergerak
                        darah dan daging serentak
                        hingga ke saat akhir.

(Pertama dan Terakhir, A. Samad Said)
             Dalam konteks nilai patriotisme ini, gambaran seperti dalam  ungkapan  “gemuruh kita bersorak” adalah merujuk kepada masyarakat Malaysia yang didiami oleh pelbagai kaum. Namun, pada dasarnya pernyataan tentang patriotisme itu, dapat dilihat melalui sifat kekitaan yang menjurus kepada perpaduan bangsa. Patriotisme itu dapat dizahirkan melalui sifat bangga menjadi sebahagian daripada masyarakat dalam sesebuah negara. Keupayaan untuk berbakti kepada negara secara bersama-sama mencerminkan rasa sayang terhadap negaranya (Hamimah, 2007).
Sajak-sajak A. Samad Said yang telah dibincangkan merupakan gambaran patriotik simbolik. Penggunaan ungkapan seperti “bendera bangsanya” dan “bendera tercarik”, “tenaga kersani” dan “ke puncak murni berukir!” merupakan kata-kata membangkitkan semangat betapa pentingnya warganegara memperjuangkan akan memartabatkan maruah bangsanya.
Cita bangsa yang wujud dalam diri setiap warga haruslah sentiasa kental dan tulus agar kedaulatan  negara dapat dipertahankan dengan tuntasnya terutamanya bagi memupuk semangat generasi muda. Unsur nilai patriotisme yang cuba diterapkan dalam puisi ini perlu dilihat secara mendalam dengan penghayatan menerusi bait-bait yang tersirat di dalamnya. Kesedaran tentang pentingnya semangat patriotik dengan merelakan diri untuk berkorban demi negara sememangnya harus ditanam dalam jiwa generasi muda ini. Setiap lapisan masyarakat terutama generasi muda perlu mempunyai disiplin yang tinggi dan perlu berani bertindak demi kepentingan nusa dan bangsa. Abdul Ghani (2008) menyatakan bahawa warganegara yang berdisiplin amat diperlukan bagi sesebuah negara yang membangun agar negara dapat mencapai status negara maju mengikut acuan sendiri selaras dengan dasar yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.
          Menurut Raja Roslan (2005), elemen-elemen patriotisme meliputi perasaan bangga terhadap negara iaitu merupakan perkara paling asas dalam memupuk semangat patriotisme, fakta sejarah yang amat berkait dengan  rasa bangga terhadap negara kerana keagungan sesuatu bangsa amat berkait rapat dengan sejarahnya, jati diri, berterima kasih dan mengenang jasa, mempertahankan maruah bangsa dan kesetiaan kepada negara. Patriotisme seringkali dikaitkan dengan kesetiaan dan kecintaan seseorang terhadap negaranya sendiri.
          Dalam sajak Sumpah Tanah Air karya Dharmawijaya, seorang penyair  terkenal negara telah mengungkapkan rasa cintanya terhadap tanah air. Penyair menyatakan tentang tanah air yang makmur dan aman untuk didiami oleh anak-anak bangsa dan generasi baharu selepas zaman kemerdekaan. Penyair seperti bersumpah” tentang kesetiaannya terhadap tanah air. Dalam sajak ini, penyair telah menegaskan bahawa anak-anak watan ini sanggup berjuang dengan cekal untuk membina kemakmuran yang hak”. Generasi baharu ini berhak untuk hidup dengan aman dan makmur kerana kemerdekaan tanah air adalah atas nama mereka sebagai warganegara. Penyair mengajak khalayak untuk menghayati detik-detik kemerdekaan tanah air dan seharusnya mengambil pengajaran dan iktibar daripada apa yang berlaku. Setiap warga harus berjanji untuk setia dan  memerangi petualang-petualang dan pengkhianat-pengkhianat negara yang sentiasa mencari peluang dan kesempatan untuk menjejaskan keamanan, kestabilan dan kesejahteraan negara seperti dalam rangkap berikut:
Musim demi musim kini
                       anak-anak yang kau lahirkan
                       bangun dari mimpi
                       mimpi kehidupan antara dua pengharapan,
                       kemakmuran yang hak
                       kemenangan yang mutlak
                       anak tercinta
                       di bumi merdeka.
(Sumpah Tanah Air, Dharmawijaya)
Melalui sajak “Sumpah Tanah Air” ini, persoalan tentang kemerdekaan masih dirasai dengan penghayatan yang penuh dramatik dan kepiluan oleh pihak-pihak yang melalui zaman prakemerdekaan ataupun yang melaluinya ketika  zaman awal kemerdekaan tanah air. Penceritaan yang dibawa oleh penyair dalam bentuk sajak ini diharapkan dapat menjadi suatu pengajaran dan pedoman yang seharusnya diteladani dan dihayati oleh  generasi muda kini. Semangat yang jitu oleh pejuang-pejuang silam yang bersusah payah untuk menentang penjajah sama ada dengan menggunakan senjata mahupun perundingan menjadi kekuatan semangat untuk diserap ke dalam jiwa warganegara yang hidup selepas zaman kemerdekaan ini. Pada rangkap “setia relanya pantang dikhianati” digambarkan sebagai sumpah setia terhadap negara yang tercinta ini.
Generasi yang bertanggungjawab adalah generasi yang menjadikan kepentingan negaranya sebagai pedoman dan panduan dalam menelusuri jalur kehidupan mereka. Bagi memartabatkan bangsa dan negara maka setiap individu perlu berfikir dan bertindak secara rasional dalam mencari kekuatan demi mempertahankan maruah bangsa dan negara. Perjuangan untuk kemerdekaan tanah air perlu dijadikan unsur kepada jiwa kepahlawanan bagi generasi kini demi mempertahankan negara, di samping dapat mengingati sejarah kebangkitan rakyat terdahulu yang sanggup berjuang bermati-matian untuk membebaskan tanah air daripada belenggu penjajah.
Dharmawijaya seterusnya  mengadaptasi  semangat kebangsaan dalam puisi Tanah Airku. Penyair mahukan golongan belia khususnya dan masyarakat amnya terus menyintai negara. Penyair turut menceritakan betapa pentingnya sekiranya dapat menjaga kemakmuran dan ketenteraman negara. Walaupun negara telah merdeka daripada belenggu penjajah, kesejahteraan hidup tidak akan dapat dicapai dengan mudah seperti pendapat Muhamad Ali (2009) yang menyatakan patriotisme itu merupakan tanggungjawab kepada negara yang melibatkan ketaatan dan pengorbanan. Ia juga merupakan satu fahaman yang berpendapat bahawa kesetiaan tertinggi setiap individu haruslah diserahkan kepada negara. Sumpah setia terhadap tanah air tercinta ini dapat dilihat melalui rangkap yang dinukil oleh penyair:
tanah airku
                        ini kunyanyikan lagu
setiarela yang padu
                        ke bumi jantungmu.
            telah melimpah sudah
citawaja dan keluhuran sumpah
dengan kasih wangi
                        di ini hati budi anak peribumi.                       
(Tanah Airku, Dharmawijaya)
Ungkapan “tanah airku”, “citawaja”, “keluhuran sumpah” dan “hati budi anak peribumi yang dibina oleh penyair memperlihatbetapa kuat dan sayangnya kepada negara tempat kelahirannya. Walau apa pun terjadi, penyair tetap setia pada negaranya sendiri, walau pun baik atau buruk, ia tetap negaranya. Begitulah taat setia dan kasihnya penyair terhadap tanah airnya. Semangat patriotik seperti yang diungkapkan penyair perlu ada dalam diri setiap warganegara terutama golongan muda.
Pada rangkap seterusnya penyair ingin menyedarkan pembaca agar terus bangun membina negara agar tidak terus menerus menjadi hamba seperti dalam ungkapan “ anak-anakmu telah lama menjadi kuda-pacu” yang memperlihatkan hidup di bawah penjajah, rakyatnya sentiasa hidup tertindas dengan mengikut sahaja suruhan tuannya. Sebab itu di tanah air ini, penyair mahukan seluruh rakyat bebas dan merdeka, mengangkat semula kegemilangan bangsa seperti yang diungkapnya “hidup berpawai bertanjak di mana-mana”. “Bertanjak” merupakan satu simbol kebangsaan yang meletakkan raja yang memerintah negara ini, berbeza dengan penjajah. Perluahan penyair ini dengan jelas dapat dilihat dalam rangkap berikut:
tanah airku
                                      dalam jatuh bangunmu
                                      anak-anakmu telah lama menjadi kuda-pacu
                                      maka sekali ini bersama restumu
                                      tanah airku
                                      ia akan hidup berpawai bertanjak di mana-mana
                                      ia  akan mati mengusung nisan yang bernama.
(Tanah Airku, Dharmawijaya)
           Berdasarkan sajak-sajak yang diketengahkan oleh Dharmawijaya ini ternyata penyair telah menyuarakan dengan lantang mengenai kecintaan yang mendalam terhadap tanah air dan sentiasa mengingatkan kepada generasi muda dan masyarakat agar terus mencintai negara ini dengan sepenuh jiwa dan raga. Walaupun sajak-sajak Dharmawijaya ini banyak menyentuh hal-hal pada zamannya, namun semangat cintakan negara sangat tinggi dalam dirinya. Perasaan cinta dan sayang kepada negara inilah yang patut dicontohi oleh setiap individu demi memastikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang berlainan warna kulit ini. Semangat cinta akan negara ini perlu diterap dari usia yang muda lagi kerana kehidupan remaja kini penuh dengan ‘penjajahan’ pada zaman globalisasi ini.
          Semangat perjuangan yang kental seharusnya menjadi ikutan golongan muda masa kini agar kedaulatan negara dapat dikekalkan buat selama-lamanya seperti mana yang diungkapkan oleh Hamka (1995), adapun negara yang masih dijajah, maka para pemudanya tampil ke medan pergerakan menuntut hak-hak tanah air, tidak mengenal jemu, tidak mengenal mundur, walaupun akan jatuh miskin dan melarat kerana dia tahu bahawa yang dituntutnya ialah perkara yang sah, yang diakui oleh seluruh manusia yang beradab. Dia belum hendak undur sebelum maksudnya tercapai. Dia sabar dan tawakal, tidak putus pengharapan”. Begitu seruan Hamka kepada anak muda, tidak akan mundur selagi haknya belum tercapai, terutamanya hak kemerdekaan.

Perbincangan

Berdasarkan analisis beberapa sajak yang bersangkutan dengan unsur nilai cinta negara atau patriotisme, dapat dilihat penyair telah menggunakan pelbagai bentuk penulisan. Ini dapat dilihat dalam 17 sajak pilihan yang mempunyai kaitan dengan nilai patriotismeyang terdapat dalam Antologi Puisi Tanah Airku. Dalam konteks  kajian ini,  dua sajakA. Samad Said dan Dharmawijaya difokuskan.
             Bagi bait-bait yang menunjukkkan seseorang individu yang menterjemahkan cinta kasihnya kepada negara melalui tindakan-tindakan yang memberikan impak positif kepada negaradapat dilihat melalui puisi  Generasi Yang Gagah  karya A. Samad Said yang mengandaikan generasi muda sebagai benteng yang kuat dalam mempertahankan maruah negara daripada diganggu oleh anasir luar. Pemikiran yang menjurus kepada sifat berani demi mempertahan kedaulatan negara juga dapat dilihat melalui sajak Pertama dan Terakhir yang juga karya A. Samad Said.
Dalam sajak Sumpah Tanah Air karya Dharmawijaya, seorang penyair  terkenal negara telah mengungkapkan rasa patriotiknya terhadap tanah air. Setiap warga harus berjanji untuk setia dan memerangi petualang-petualang dan pengkhianat-pengkhianat negara yang sentiasa mencari peluang dan kesempatan untuk menjejaskan keamanan, kestabilan dan kesejahteraan negara. Pernyataaan ini dapat dilihat melalui kata-kata tanah airku/ini kunyanyikan lagu/setiarela yang padu/ke bumi jantungmu”. Dalam kehidupan yang masyarakat yang berbilang kaum ini, seharusnya tiada pihak yang ingin mengambil kesempatan di atas kelemahan pihak yang lain. Dengan semangat cinta kepada tanah air,seharusnya kemakmuran negara hendaklah dikecapi secara adil dan saksama untuk semua masyarakat di negara ini. Keseimbangan kehidupan amat diperlukan dalam kehidupan di negara ini bagi memastikan semua rakyat merasai kenikmatan dan kemewahan sama rata.
          Berdasarkan perbincangan ini, penemuan yang diperoleh melalui sajak-sajak yang berkaitan dengan nilai patriotisme ini, jelas terpancar nilai-nilai yang berunsur kepada cinta, sayang dan semangat nasionalis penyair serta gambaran citra kehidupan masyarakat untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh luar. Kepentingan kepada tanah air merupakan suatu perkara yang lebih penting berbanding daripada kepentingan diri. Pembangunan negara juga menjadi pokok kepada semangat patriotisme terhadap negara dengan berusaha untuk memajukan ekonomi negara melalui sumber-sumber alam yang diperoleh di negara ini. Seterusya, keindahan alam yang telah dianugerahkan Tuhan di tanah air ini juga perlu dipelihara dengan sebaiknya kerana ia merupakan warisan alam yang akan dinikmati dan diwarisi untuk generasi akan datang.

Penutup
Secara jelasnya, semua sajak yang dipersembahkan oleh A. Samad Said dan Dharmawijayadalam  Antologi Puisi Tanah Airku, boleh mengangkat elemen dan isu-isu yang berkaitan dengan semangat patriotisme atau cinta kepada negara dalam menterjemahkan buah fikiran menerusi sajak-sajak ciptaan masing-masing. Kandungan dalam sajak yang dicipta merupakan pengalaman dan gambaran penyair ketika zaman kehidupannya yang penuh dengan rintangan dan dugaan dalam mengecapi erti kemerdekaan dan kebebasan. Penghayatan yang mendalam oleh khalayak menerusi sajak-sajak ini dapat dijadikan panduan dan pengajaran agar negara perlu dicinta dan disayangi agar unsur-unsur patriotisme dapat diterapkan dalam masyarakat Malaysia bagi melahirkan insan yang bertanggungjawab, bersemangat kekitaan, berdisiplin, berusaha dan produktif ke arah mencapai matlamat dan aspirasi negara.

Bibliografi

Abd. Rahim Abd. Rashid. 2001. Perubahan Paradigma Nilai ke arah Transformasi Sosial dan Pembentukan Malaysia Baru. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Abdul Ghani Abu 2008. Patriotisme dan Aspirasi Remaja dalam  Dewan Siswa. Ogos hlm 10 -11. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
HamimahHj. Suhaibo. 2007. Pemupukan Patriotisme dalam Pendidikan Sejarah Tingkatan Satu. Tesis Dr. Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.
Hamka. 1995. Falsafah Hidup. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
Hassan Langgulung. 1990. Menghadapi Abad Kedua Puluh Satu. Bangi: Penerbitan Universiti Kebangsaaan Malaysia.
Kohn, H. 1994. The Ideas of Nationalism. Toronto: Ideal Book.
Muhamad Ali Embi. 2009. Patriotisme dan Kepercayaan Rakyat di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Mumtaz Begam Abdul Kadir, Mohammed Sani Ibrahim. 2009. Integriti Peningkatan Kualiti Organisasi. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Raja Ruslan Raja Samah. 2005.”Patriotisme Belia Malaysia”,dlm Hussain Mohamad. Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP).Saleh Faghirzadeh. 2008. Sosiologi Sosiologi. Kuala Lumpur: Attin Press Sdn. Bhd.
Suntharalingam R. 1985. Konsep nasionalisme ke Arah Satu Takrif. Dalam Suntharalingam R. & Abdul Rahman Hj. Ismail (pngr.) Nasionalisme: Satu Tinjauan Sejarah. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.
Zalila Sharif, HasniAbas. 2005. Antologi Puisi Tanah Airku Penghayatan Sastera dan Budaya Program Latihan Khidmat Negara. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Thursday, February 12, 2015

Gambar Dan Aktivii Perkhemahan

Langkah Penerapan Nilai Patriotisme Di Kalangan Pelajar.Analisiskan Kaedah,Strategi Keberkesanan Pendekatan Tersebut.

1.0  Definisi dan maksud patriotism.
Patriotisme berasal daripada bahasa Greek, iaitu patriotes yang bermaksud fellow countrymen, iaitu rakan senegara dan patrice yang bermakna fatherland atau country, iaitu tanah air atau negara. Ini membawa pengertian individu atau kumpulan yang berada di hadapan dalam usaha membela tanah air. Seorang patriot dikatakan sebagai seorang yang cintakan negaranya dan akan membuat apa sahaja untuk mempertahankannya.
      Patriot bermaksud orang yang mempertahankan (memperjuangkan) kebebasan atau hak tanah air atau pembela negara (Kamus Dewan dan Oxford English Dictionary). Patriot juga bererti orang yang cinta tanah airnya dan akan melakukan apa saja demi untuknya (New Webster's Dictionary).Patriotisme juga membawa erti fahaman atau pegangan serta kepercayaan yang menggabungkan individu, kelompok dan wilayah di mana kelompok tersebut menghuni. Ianya juga melibatkan slogan dan simbol yang mencetuskan pengaruh yang kuat terhadap tingkahlaku manusia. Ianya sering kali dikaitkan dengan kesetiaan dan kecintaan seseorang terhadap negaranya sendiri.

         Seseorang itu dianggap patriot apabila tindakan dan amalannya menepati ciri-ciri patriotisme yang berteraskan kecintaan dan kesetiaan kepada negara (Nordin Kardi: 2003). Manakala Bill Totten (1998) menjelaskan patriotisme bermaksud semangat cintakan negara. Menurut beliau, tidak ada bangsa, keluarga, pasukan dan kumpulan dalam apa bentuk pun boleh berfungsi dengan baik melainkan semua ahli cintakan negara.
 2.0 Cara memupuk semangat patriotisme di kalangan  pelajar-pelajar sekolah.
Kebelakangan ini, banyak diperkatakan tentang pemupukan semula semangat kebangsaan atau patriotisme dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini. Gesaan ini memang wajar memandangkan generasi muda khususnya pelajar tidak lagi bersemangat kebangsaan seperti generasi sebelum merdeka.
2.1 Analisis pendekatan,kaedah penerapan nilai patriotisme yang berkesan di sekolah.
  Sekolah Kebangsaan Tempinis,Jerteh,Terengganu pada Ogos tahun lalu telah mengadakan “Kempen Kibarkan Jalur Gemilang” selama sebulan bermula 1 Ogos hinggalah 31 Ogos. Tujuan kempen ini diadakan adalah untuk menanamkan semangat patriotisme di kalangan pelajar sekolah ini.Semua pelajar digalakkan mengibarkan bendera negara samada di basikal atau di kawasan kelas masing-masing  Hadiah akan diberikan kepada individu dan kelas yang berjaya mempamerkan  keutuhan,keceriaan dan kecantikan bendera masing-masing.Aktiviti ini dilihat berjaya memupuk semangat patriotik serta cintakan negara di jiwa pelajar sekolah ini.       


Jika anda mahukan kerja kursus yang lengkap ini,call saya 0139791552.
Saya punyaii maklumat lengkap..berpatutan. Cikgu Lah PPG IPGM KSM
.

Monday, February 2, 2015

Unforgettable Memories 2011

                                             Unforgettable Memories

All people experience an unforgettable event in your life with self.Which for me is that I have gotten nervous and had to undergo surgery.Previously.i have experiend the loss of energy and feel like my energy was in shock and thinking about what the disease that swept.

       This incident happened,I was riding a motorcycle to go the mosque after evening prayer.
When I got home that night,I told about pain to my wife and she was shock.Tomorrow I became ill and could not go to Friday prayers..Two days later I was admitted to Hospital Daerah Besut..Six bottles of water were inserted into the body but not fatigue lost.Three days later I was allowed back into this house.

      Occurs at the end of the day I often unhealthy.
Me and my family had to seek a traditional.Like heale and I try to get medical treatment,but my disease is not curel.More money has been used to treat my illness.

      Early 2011,my condition was getting worse and i decided to get treatment at HUSM Kota Bharu.After meet a specialist doctor,he confirmed that the spinal cord in my body gripped by bone.the doctor advised me to undergo.My mother cried when I told she about the disease and things I’ve.However do not I see her cry so.

      Fortnight before operation, I felt very worried because we don’t know we still alive or not after operation. I just give it all to Allah.

     So on 24 of Julay 2011, I had surgery four joint cartilage and the implant is valua RM7500.A ll my family was very sad and crying in that day. The surgery take nine hours and successfully.

Two months passed, I have yet to heal.This meaning memories I can’t forget forever.


ucopju@yahoo.com

PREFACE

 

This module of English Language Proficiency Summary is complete according  to Task 2 . Aims  is a knowledge-based system for learning the English language system and identified in the English Language Proficiency 11 syllabus for non-TESL learners. It is aimed not only at enhancing learner's conceptual knowledge in a specific subject area but also practising to improve personel proficiency in the English language.
Firstly, writer would like to express thanks and praise the Almighty God who has lavished all the grace and facility that this task could be completed with care. Writer would like to take this opportunity and wish a special thanks to my lecture ______________________ on the basis that this work is organized. Besides, also thanks to my families member and friends who help me a lot to prepare this paper work. I hope this paper work can share anything that could benefit all of us for now and future.


                                                                                                                                      Terengganu,                                                                                                                                                                                                                                                                15        MARCH 2012
                                                                                              
                                                                                                                                   Writer


Task 2 : Summary of all the topics in semester 2
The learning of WAJ 3103 for PPG teachers is modular based. To ensure that you have gone through all the topics in the module, you are required to summarize all the topics through short notes or graphic organisers. Your marks in this section depend on the comprehensiveness and relevance of your summary.TABLE OF CONTENT


PREFACE.................................................................................................... i
TABLE OF CONTENT.................................................................................            ii
            TOPIC 1: PARTS OF SPEECH / WORD CLASS.............................      5
            TOPIC 2: LISTENING AND SPEAKING SKILLS..............................      7
            TOPIC 3: READING SKILLS.............................................................         8
            TOPIC 4: WRITING FOR DIFFERENT TEXT TYPES......................     14
CONCLUSION.............................................................................................  16


Summary:
TOPIC  1 PARTS OF SPEECH / WORD CLASS

1.    Understand the different types of language structure of word classess namely, conjunctions, prepositions,and interjections.
2.    Apply the language structures appropriately through relevant exercises.Coordinating Conjunctions
Subordinating Conjunctions
and, but, or, nor, for, yet, so
although, because, since, unless

Position : placed at the beginning or between words or clauses.
Example: Since, when, though and unless.
Prepositions
preposition links nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. The word or phrase that the preposition introduces is called the object of the preposition.
Roles
Prepositions
Place
in, at, around, beyond
Accompaniment
along, with
Manner
in, with, like
Instrument
with, by
Time
before, after, at
Direction/movement
out of, toward, from, across
Agent
by
Stimulus
of, to, by
Purpose
to, for
Cause, reason
by, from, due to
Source
from

Interjections
Interjections are words used to express strong feeling or sudden emotion. They are included in a sentence and followed by an exclamation mark or usually at the start to express a sentiment such as surprise, disgust, joy, excitement or enthusiasm.TOPIC 2 LISTENING AND SPEAKING SKILLS
Listening is ability to identify and understand what others are saying.
Have three basic steps : hearing, understanding and judging.
Oval: Listening
 

How to be good listener ?
v  Give full attention
v  Focus
v  Begin to talk after speaker finished.
v  Listen for main ideas
v  Jot down keyword
v  Identify important points.
Critical Listening
v  Form of listening that involves analysis, critical thinking and judgement.
v  Listening text types:
Ø  Forum:
Ø  Speech:
Ø  Documentary
Ø  News
Ø  Multimedia resourcesTOPIC 3 READING SKILLS

1.    Understand Barret’s taxonomy of reading comprehension.
2.    Understanding of variety text and give personal response.
Critical Reading Skills
Reading with the goal of finding deep understanding of a material (fiction , non fiction) and ability to analyze, evaluate and synthesize , and also to highlight ideas.
Barret Taxonomy is a guide to measure comprehension for a written text.
Barret Taxonomy of Reading Comprehension

1.0  Literal Comprehension
1.1 Recogniton
            1.1.1 Recognition  of details
            1.1.2 Recognition of main ideas
            1.1.3 Recognition of a sequence
           1.1.4Recogniton of Comparison
           1.1.5 Recognition of cause and effect relationship
           1.1.6 Recognition of character traits

          1.2 Recall
                     1.2.1 Recall of Details
     1.2.2 Recall of Main Ideas
     1. 2.3 Recall of a sequence
    1.2. 4 Recall of Comparison
    1.2. 5 Recall of cause and effect Relationships
    1. 2. 6 Recall of character traits
2.0  Reorganiszation
2.1  Classifying
2.2  Outlining
2.3  Summarizing
2.4  Synthesizing
3.0  Inferential Comprehension
3.1  Inferring Supporting Details
3.2  Inferring Main Ideas
3.3  Inferring Sequence
3.4  Inferring Comparisons
3.5  Inferring cause and Effect Relationships
3.6  Inferring Character Traits
3.7  Predicting Outcomes
3.8  Interpreting Figurative Language
4.0  Evaluation
4.1  Judgements Reality or Fantasy
4.2  Judgements of Fact or Opinion
4.3  Judgements of Adequacy and Validity
4.4  Judgements of Appropriateness
4.5  Judgements of Worth, Desirability and Acceptability
5.0  Appreciation
5.1  Emotional Response to the Content
5.2  Identification with Characters or Incidents
5.3  Reactions to the Author’s Use of Language
5.4  Imagery


a)    Read for Meaning and Understanding a Variety Of Text

When you are reading or writing any text, think about the purpose of the text or why it has been written. Depending on the purpose of the text, different methods will be used to get the message across to the reader.

b)    Use Contextual, Syntactic and Semantic Clues to Derive Meaning  
v  The context : overall meaning of the text
v  The syntactic clues : grammatical structures and language
v  The semantic clues: reader recall his own experiences and conceptual background.

c)    Read and Make Inference
Oval: Making Inference
 
To make an inference, a reader or listener takes information provided by the writer or speaker, combines it with background knowledge and prior information relevant to the situation, and extracts an unstated or implied idea from the communication.

More tips to help you to infer:

d)    Distinguish Fact From Opinion:
Facts (objective information)

Opinions(personal belief, idea or feeling)

the use of date and year

the use of adjectives which show your point of view or emotions.

the use of statistic/figures/precise numbers or quantities

the use of comparison words which show a comparison between two or more things

the use of definitions

The use of other words which show frequency, possibility, advisability and necessity
when stating a geographical or scientific fact
the use of phrases which show a belief, a suggestion, a feeling or an opinion

e)    Identify Shift in Argument
Transitions : words and phrases to indicate relationships between ideas, create coherence or logical connection.
Show addition
again, also, besides, equally important, first, further etc
Give examples
for example, for instance, in fact, specifically, etc
Compare
Also, in the same manner, likewise, similarly,
Contrast
Although, and yet, at the same time, but, despite, yet etc
Summarize or conclude
All in all, in conclusion, in short, in summary,therefore etc
Show time
Adter, afterwards, as, as long as, before, during, shortly , subsequently, then , until etc
Show place or direction
Above, below, beyond, nearby, opposite, the left etc
Indicate logical relationship
Accordingly, as a result, because, for this reason, hence, since, then, therefore, thus etcf)     Identify Emotionally Laden Words
Authors write to communicate or arouse some emotion , or perhaps to evoke some feeling from other people.
For example , a text about adoption .
            Biological parent not natural parent.
Born to unmarried parents not illegitimate.
g)    Identify Writer’s Mood, Tone, Bias, Purpose or Point of View.
 Tone is the author’s attitude toward the topic.Tone is expressed through the words and details the author selects. To determine the author’s tone, you must notice how these words and details are used within the writing.
Purpose is the reason an author writes about a topic. An author may have a more specific purpose in mind other than to inform, criticize, appreciate ,entertain, or persuade.

h)    Understand The Use Of Figurative Language and Its Effect On Meaning.
A deviation from what speakers of a language understand as the ordinary or standard use of words in order to achieve some special meaning or effect to understand figurative expression frequently used in writing are similes, metaphors, hyperboles, personification, symbolism and irony.

i)     Identify And Differentiate Idiomatic Expressions And Metaphors.
Idiomatic Expression

Idioms:  a group of words in a fixed order that have a particular meaning that is different from the meanings of each word understood on its own
Exp: have bitten off more than you can chew

Metaphor : A fact or draws a verbal picture by the use of comparison.
Exp: You are what you eat.

j)      Read Critically And Respond To Text


TOPIC 4 WRITING FOR DIFFERENT TEXT TYPES

Reports are compositions that give information.
Guidelines;
1) Write the title and date of your report at the top left hand corner of the paper.
2) If you are writing a report for somebody (e.g. the school principal, a teacher) write at the top whom the report is addressed to.
3) If you are writing a report for a newspaper, include as many facts as possible. Write the day and the place when the incident happened.
4) Write in clear, precise language. If you are describing an event, write a summary of the events. Do not give lengthy explanations.
5) Remember to allocate one idea for ane paragraph.
6) At the end of the report, write your name in block capitals and sign the report.
Example :

The Principal
Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud
22200 Besut
Terengganu.

15 March 2012

A Report on a laboratory acident in Form 3 Ceria.CONCLUSION


By the end of this paper work, writer have improve their knowledge and writing in English language. . Grammar is the set of rules that govern the usage of English language. A strong grasp of English grammar is therefore of the greatest importance.Furthermore, this paper work also content knowledge and their writing proficiency. Although learning through the module may achieve a high level of content knowledge, aspects of writer’s writing (e.g., incomplete knowledge of idioms, vocabulary, and writing styles) can suggest a poor grasp of content. 
   
       The module was useful  to teachers and to obtain help in expressing their knowledge effectively and  help provide such cues and relationships when they write interactively with students and make writing a social activity. The module will serve as a resourceful guideline for the reader to write in the correct English syntax without any difficulties. Finally, the module is highly recommended for reader enrolled in basic courses who are in need to develop strong syntactic-writing fundamentals in order to proceed to more advanced writing works at later stages of their academic and/or professional life