Thursday, September 25, 2014

Nota Bmm 3113 Penyelidikan Tindakan 1

Contoh Soalan Bmm 3113 (Penyelidikan Tindakan 1)

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

Ciri-ciri penyelidikan yang baik diertikan sebagai ciri-ciri yang berasaskan prinsip saintifik dan etika
v  penjelasan (explanation),
v  ramalan (preditiction),
v  corak (pattern),
v  pengulangan (repetition),
v  replikasi (replication) dan
v  kuantifikasi (quantification).

Ciri-Ciri Am
v  objektiviti,
v  keesahan,
v  kebolehpercayaan,
v  Kebolehtadbiran
v  kebolehtafsiran

    -kod etika dalam penyelidikan tindakan.
Setiap penyelidikan mestilah memastikan kaedah, kandungan dan tujuan tidak melanggar kod etika pengkaji, norma dan nilai-nilai sejagat seperti agama. Sekira sesuatu kajian memenuhi semua ciri dan prinsip saintifik tetapi tidak beretika mana sudah tentunya penyelidikan demikian dianggap kurang baik.
Contohnya penyelidikan yang memanipulasi manusia atau cuba ‘play god’ seperti clone manusia dan sebagainya.
Isu yang berkaitan dengan isu etika ialah kejujuran pengkaji. Pengkaji mesti menunjukkan segala usahanya untuk memastikan bahawa setiap langkah penyelidikan dilaksanakan dengan jujur dan segala data yang diperolehi adalah tepat.
              
v  pendekatan kualitatif


v  pendekatan kuantitatif.
                                                                                                                           
       - proses  analisis data bagi penyelidikan  kualitatif  dengan menggunakan          kaedah  deduktif dan induktif
                        
Asas penyelidikan kualitatif
Ø  Penyelidikan kualitatif adalah satu konsep yang menaungi beberapa jenis penyelidikan bagi memahami dan menerangkan fenomena sosial dengan cara pemecahan kepada susunan topik tertentu
Ø  Salah satu daripada tujuan penyelidikan kualitatif ialah memahami  bagaimana manusia memenuhi keperluan asas mereka. Ia menggabungkan pengalaman dan persepsi. Justeru, penggunaan istilah atau frasa sangat jelas jika dibandingkan dengan kuantitatif.
Ø  Bilangan responden yang diperlukan bagi kajian kualitatif adalah kecil berbanding kuantitatif.
Ø  Bilangan sampel yang kecil memberi ruang yang sangat luas kepada penyelidik untuk membuat pemerhatian ke atas tingkah laku yang dikaji. Cara ini dapat mengekalkan hubungan yang berterusan di antara pengkaji dan responden tersebut.

                                                                                      
                 
  Apakah  teknik  temubual      dalam kajian      penyelidikan tindakan.   
Jawapan :
• Perbualan terbimbing dan berfokus antara penyelidik dengan responden
• Soalan yang dikemukakan relevan dengan fokus kajian
• Soalan dicipta, bukan semula jadi tetapi hubungan mesra boleh terbina antara penyelidik dengan responden
Bertujuan untuk memperoleh data kualitatif atau kuantitatif
• Temu bual dalam kualitatif dapat:
i. mengumpul data tentang perkara yang tidak
dapat diperhatikan (kepercayaan, prinsip
pegangan)
ii. Perkara sukar diperoleh (dokumen, diari)
iii. Membuat cross checking dengan data daripada sumber lain
Alat temu bual
i. Kaset perakam
ii. Menulis catatan
iii. Kemera video
iv. Telfon
v. E-mail
Soalan temu bual
a) Berstruktur
• Soalan disediakan terlebih dahulu
• Diadakan secara formal
• Mempunyai jadual khusus dan urutan
• Bentuk soalan digunakan dengan meluas
b) Separa berstruktur
• Soalan utama sahaja disediakan
• Soalan susulan berdasarkan jawapan informan
• Jawapan bebas
• Sesuai untuk individu dan kumpulan
c) Tidak berstruktur
• Dijalankan secara tidak formal dengan soalan terbuka
• meneroka idea atau perasaan informan
• Perlu ada kerangka atau senarai tema yang dikehendaki
• Sesuai untuk individu atau kumpulan

contoh soalan kajian tindakan

Bab 1: Asas Kajian


1. Apakah tujuan melakukan penyelidikan?

-          Pelaporan – mengumpul maklumat untuk tujuan membuat laporan sahaja.
-          Penerokaan – mengutip maklumat awal dan latar belakang sesuatu peristiwa.
-          Deskriptif – menyediakan maklumat tentang subjek dan perkara yang diminati, 4. seperti profil dan ciri-ciri subjek dalam populasi kajian, profil masalah dan peristiwa yang diminati.
-          Explanatori – menjelajah, nmenjelas dan menerangkan sebab-sebab sesuatu perkara berlaku.
-          Prediktif – membuat ramalan tentang kemungkinan berlakunya suatu fenomena.

2. Bincangkan maksud penyelidikan asas dan penyelidikan gunaan.

-          Penyelidikan asas – kajian dilakukan untuk menghasilkan, menguji dan meningkatkan kefahaman tentang teori. Ia tidak mementingkan aspek aplikasi teori.

-          Penyelidikan gunaan – kajian yang dilakukan untuk menyelesaian masalah harian, ia mementingkan aplikasi teori untuk menyelesaikan masalah yang timbul.

3. Nyatakan perbezaan antara penyelidikan kuantitatif & penyelidikan kualitatif.

Penyelidikan kuantitatif
a. maklumat dikumpulkan dalam bentuk data numerik yang bersifat konkrit,
b. mementingkan keputusan statistik berangka,
c. biasanya dilaksanakan melalui alat-alat piawai seperti soal selidik berstruktur.
d. mementingkan ujian-ujian statistik. 
e. saiz sampel yang digunakan biasanya lebih besar daripada penyelidikan kualitatif.

Penyelidikan kualitatif
a. maklumat dikumpulkan dalam bentuk data verbal yang bersifat abstrak,
b. mementingkan interaksi bersemuka,
c. biasanya dilaksanakan melalui temu bual dan pemerhatian.
d. mementingkan interaksi bersemuka dan pemerhatian terhadap tingkah laku tertentu. 
e. saiz sampel yang digunakan biasanya lebih kecil daripada penyelidikan kualitatif.
f. lebih bersifat deskripsi dan interpretasi naratif.
(Perbezaan yang lain, sila rujuk jadual 1.1. dalam modul OUM, ms 5.)


4. Bincangkan maksud dan peranan kajian tindakan?

Kajian tindakan ialah
a.       kajian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah harian penyelidik, untuk membaiki amalan hariannya.
b.       ia berbentuk refleksi-kendiri yang mempersoal, mengkritik dan meneroka andaian-andaian yang berdasarkan kepada idea, pemahaman dan amalan penyelidik sendiri.
c.       Ia mementingkan refleksi dan tindakan susulan selepas kajian dilakukan.
d.       ia bertujuan untuk mengubah tingkah laku responden kajian semasa kajian dilakukan.


5. Bincangkan kegunaan penyelidikan dan bagaimana penyelidikan dilakukan?

Kegunaan penyelidikan:
-          Memberi kita pengetahuan dan kemahiran untuk membuat keputusan dengan tepat dalam pelbagai konteks
-          Memperolehi penyelesaian masalah, penjelasan atau ilmu baru yang membantu kita memperbaiki prestasi
-          Menghuraikan sesuatu fenomena secara sistematik dan logik berdasarkan data kajian

Penyelidikan dilakukan melalui pengutipan mklumat (data) secara sistematik sebagai langkah ke arah menyelesaiakn masalah kajian.


6. Apakah maksud kaedah inkuiri dalam penyelidikan?

    Kaedah inkuiri saintifik dalam penyelidikan:
-          proses kajian saintifik digunakan untuk membina dan menguji hipotesis / andaian melalui pemikiran induktif-deduktif
-          cara menganalisis data masalah secara saintifik
-          memahami fenomena dan membuat ramalan
-          untuk enghasilkan generalisasi yang sah


7. Huraikan ciri-ciri penyelidikan yang baik.

- Tujuan kajian yang jelas
- Perancangan metodologi yang sistematik
- Piawaian etika penyelidikan dipatuhi
- Persampelan yang sesuai
- Dapatan dibincang secara jelas
- Batasan kajian dinyata dengan jelas

8. Bincangkan isu-isu dalam etika penyelidikan.

Bincang dari segi;
-          kerahsian peserta kajian – merahsiakan segala maklumat peserta kajian.
-          penyertaan sukarela peserta tanpa paksaan.
-          penipuan terhadap peserta kajian dan penipuan yang dilakukan oleh peserta kajian.
-          ketanpanamaan -merahsiakan nama peserta kajian.
-          tingkahlaku dan keobjektifan penyelidik.
-          menjaga keadaan mental dan fizikal sebelum dan selepas kajian.

 

Bab 2 Penyediaan Cadangan Penyelidikan1. Mengapakah cadangan penyelidikan diperlukan sebelum kajian sebenar dilaksanakan?

Cadangan penyelidikan:
-          Menjadi panduan kepada kajian yang akan dilaksanakan
-          Mengenal pasti permasalah kajian
-          Menyatakan persoalan kajian untuk dijawab oleh kajian
-          Membuat tinjauan literatur, iaitu kajian lepas dan maklumat yang berkaitan dengan permasalah kajian yang akan dilakukan.
-          Membina hipotesisi (jawapan yang diramalkan untuk soalan kajian, jika berkaitan)
-          Membina reka bentuk kajian
-          Menentukan teknik pengumpulan data
-          Menentukan prosedur analisis data yang sesuai dan justifikasinya


2.       Apakah dimaksud dengan cadang penyelidikan?


-          Cadang penyelidikan merupakan ringkasan tentang kajian yang akan dilakukan.

- Biasanya memuatkan 3 topik utama:
a.       permasalahan kajian - Menyetakan masalah kajian, termasuk tujuan, soalan, batasan dan kepentingan kajian.
b.       tinjauan literatur - Memaparkan literatur atau kajian lepas berkaitan dengan tajuk yang dipilih.
c.       metodologi kajian - Menjelaskan secara terperinci tentang reka bentuk kajian, termasuk pemilihan sampel, prosedur mengumpulan data dan cara menganalisis data.

- Kandungannya termasuk: Masalah kajian, Objektif kajian, Persoalan kajian, Tinjauan literatur, Metodologi kajian dan Senarai rujuk


Bab 3 Masalah kajian


1.       Mengapa kita perlu menyatakan masalah kajian?

-          masalah kajian membimbing pengkaji untuk membuat perancangan kajian yang sesuai.
-          Masalah kajian membimbing pengkaji untuk memahami bidang kajian secara mendalam, melalui tinjauan literatur ke atas kajian lepas mengenai maslaah kajian tersebut.
-          Ia membimbing kita menentukan tujuan kajian yang akan dilakukan.
-          Ia memberi gambaran menyeluruh dengan tumpuan kepada variabel dan hala tuju kajian.

2.       Nyatakan fungsi menetapkan objektif kajian.

-          Ia membolehkan pengkaji mengumpul maklumat yang sesuai dengan tujuan kajian.
-          Ia membimbing pengkaji untuk membina item soal selidik kajian.
-          Ia membantu pengkaji merancang kaedah kajian yang sesuai dengan masalah kajian yang dinyatakan.

3.       Apakah yang dimaksudkan dengan hipotesis kajian?

-          Hipotesis ialah pernyataan yang dijangka menjadi penyelesaian masalah. 
-          Ia menyatakan ramalan mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam kajian
-          Ia boleh diuji secara statistik.
-          Ia dinyata dalam dua hipotesis, iaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
-          Hipotesis alternatif boleh dinyatakan dalam bentuk tidak berarah dan berarah.

4.       Seorang pengkaji ingin mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan penumpuan perhatian terhadap pengajaran guru antara kumpulan pelajar lelaki atau kumpulan perempuan dalam kelasnya.   Nyatakan:
  1. Hipotesis nol
  2. Hipotesis alternatif (berarah dan tidak berarah)

Hipotesis nol: Tidak terdapat perbezaan tahap penumpun perhatian terhadap pengajaran guru antara kumpulan pelajar lelaki atau kumpulan perempuan dalam kelas.

Hipotesis alternatif (tidak berarah): terdapat perbezaan tahap penumpun perhatian terhadap pengajaran antara kumpulan pelajar lelaki atau kumpulan perempuan dalam kelas.

Hipotesis alternatif (berarah): kumpulan pelajar lelaki mempunyai tahap penumpun perhatian terhadap pengajaran yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan perempuan.


Bab 4 Tinjauan Literatur


1. Senaraikan maklumat yang boleh diperoleh melalui tinjauan literatur.

Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan, termasuk:
a.       Metodologi kajian
b.       Pengenalan
c.       Reka bentuk kajian
d.       Populasi kajian / sampel kajian
e.       Alat kajian
f.        Teknik pengumpulan data
g.       Kaedah analisis data


2.       Bincangkan maksud literatur berkaitan dan seterusnya menyatakan fungsi utama yang diperoleh daripada kajian literatur.

Literatur berkaitan –lakaran kasar tentang kajian lepas, termasuk teori, prinsip dan metodologi kajian.

Tiga fungsi utama yang diperoleh daripada kajian literatur ialah:
a.       memahami bidang kajian yang akan dilakukan- memahami konsep / variabel di bawah kajian, memahami teori dan model yang berkaitan dengan konsep di bawah kajian.

b.       memperolehi maklumat tentang dapatan kajian lepas – kajian lepas di Malaysia dan kajian lepas di luar negara,  termasuk aspek-aspek: Metodologi kajian, Pengenalan,Reka bentuk kajian, Populasi kajian / sampel kajian, Alat kajian, Teknik pengumpulan data, Kaedah analisis data

c.       memahami kaedah kajian lepas, yang boleh dijadikan sebagai rujukan dalam merancang kajian yang akan dilakukan.
3. Apakah tujuan melakukan tinjauan literatur? Sila bincangan aspek-aspek yang ditinjau dan berikan contoh-contoh yang sesuai.

Tinjauan literatur dilakukan untuk memahami secara mendalam bidang kajian yang akan dilakukan.

Aspek-aspek yang ditinjau dan contoh:
a. Konsep-konsep penting yang digunakan dalam kajian yang akan dilaksanakan – membuat kesimpulan tentang konsep supaya lebih memahaminya. 
Contoh: konsep tentang masalah disiplin, seperti hiperaktif, tingkahlaku diskriptif dsb.

b.  Teori-teori/ model-model – menjelaskan mengapa fenomena berlaku. 
Contoh: teori mengawal disiplin pelajar, model pengajaran dsb.

C.     Prinsip-prinsip penting – yang boleh digunakan dalam kajian
Contoh: prinsip menghasilkan instrumen kajian, soal-selidik dsb.

d.       Cara membuat tinjauan literatur, rujuk modul 1 (ms 56: memahami bidang kajian)


4. Senaraikan sumber-sumber literatur.

Sumber literatur:
a.       Jurnal pendidikan
b. Tesis
c. Latihan akademik, mini tesis
d. Buku pendidikan (buku ilmiah)
e. Prosiding seminar
f.  Sumber badan dokumentasi: ERIC, PRO-QUEST
g. Laporan penyelidikan EPRD, KPM
h. Sumber elektronik: YAHOO, LYCOS...


5. Bincangkan kepentingan kajian lepas:

Kepentingan:
a.       Memahami Konsep Berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan. Contoh: konsep “pembelajaran koperatif”, Pembelajaran aktif” dsb.  Misalnya konsep “Kemahiran berfikir” merangkumi “keaslian”, “Kelancaran”, “Kelancaran” dan sebagainya.

b.       Memahami teori berkaitan, Contoh: kajian “kepuasan kerjaya”, perlu mengetahui teori kepuasan kerjaya:Misalnya: teori berkaitan hubungan antara kepuasan kerjaya dan faktor-faktor yang menyebabkannya berlaku.

c.       Memahami model berkaitan. Contoh1: kaedah pengajaran koperatif, iaitu Model pembelajaran berpasukan, Model pembelajaran bersama dan Model pembelajaran Jigsaw. Contoh 2: kaedah pengajaran, iaitu Model Sim dan Model Robert Glaser

d. Memahami kaedah kajian lepas meliputu:
-          Reka bentuk
-          Sampel kajian
-          Alat kajian
-          Kaedah mengumpul data
-          Analisis data

e. Memahami reka bentuk kajian lepas. Contoh: Reka bentuk eksperimental, kuasi-eksperimental, bukan eksperimental (kajian tinjauan, sejarah, lapangan, kes dsb)

f. memahami sampel kajian dan prosedul persampelan kajian lepas. Contoh: Kaedah persampelan dilakukan (kebarangkalian, bukan kebarangkalian),  saiz sampel (bilangan sampel), jenis sampel (jenis responden).

g. Kaedah mengumpu data kajian, Contoh: Kaedah kualitatif (data verbal), kaedah kuantitatif (data numerika), data dikumpul secara berkumpulan, secara individu, kaedah Temu bual, pemerhatian, soal selidik dsb.

h. Alat kajian (instrumen kajian), jenis alat yang digunakan untuk mengumpul data: soal selidik, borang temu bual, senarai semak dsb.

i. Cara analisis data: seperti, analisis data kualitatif, iaitu i) Analisis deskriptif: menerangkan ciri populasi kajian; ii) Analisis Inferensi: membuat inferensi ciri sampel kajian ke kepada  populasi kajian.


Bab 5 Kaedah Kajian


1.       Senaraikan semua aspek penting yang perlu dirancang secara teliti dalam kaedah kajian (metodologi kajian).

Aspek penting:
-          reka bentuk kajian
-          populasi kajian dan sampel kajian
-          instrumen kajian
-          kebolehpercayaan dan kesahan kajian
-          kajian rintis
-          prosedur kajian atau tatacara pengumpulan data
-          analisis data

2.       Bincangkan tiga reka bentuk penyelidikan.

-          Reka bentuk kuantitatif – Data yang dikumpulkan berbentuk numerik.  Ia mementingkan keputusan statistik berangka. Data biadanya dikumpulkan melalui alat kajian yang piawai, seperti soal selidik. Tiga reka bentuk ini ialah reka bentuk eksperimen, kuasi-eksperimental, korelasi dan tinjauan (mengikut modul).

-          Reka bentuk kualitatif – Data yang dikumpulkan berbentuk numerik. Data biasanya dikumpulkan melalui temu bual dan pemerhatian.   Ia dapat mengumpul data yang lebih kaya dan mendalam. Reka bentuk kualitatif termasuk reka bentuk teori gronded, etnografi dan naratif (mengikut modul).

-          Reka bentuk gabungan kuantitatif dan kualitatif – menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu kajian. Reka bentuk ini termasuk reka bentuk kaedah bercampur dan kajian tindakan (mengikut modul).

Nota: (Jangan tulis ini dalam jawapan)
[Sebenarnya tiga reka bentuk penyelidikan ialah reka bentuk eksperimental, kuasi-eksperimental dan bukan eksperimental. Kuantitatif dan kualitatif tidak merupakan reka bentuk penyelidikan (cara melaksanakan kajian), tetapi merujuk kepada kaedah mengumpul data (tidak mengikut modul.)]

3.       Bincangkan lima jenis reka bentuk etnografi.

-          Etnografi pengakuan -  laporan pengalaman ahli etnografi semasa menjalankan kerja lapangan, iaitu semasa membuat pemerhatian ke atas peserta kajian.
-          Etnografi sejarah hidup – kajian terhadap seseorang individu yang berada dalam konteks sesuatu budaya.
-          Etnografi kajian kes -  analisis mengenai suatu kes individu, suatu kumpulan tertentu suatu peristiwa, suatu aktiviti atau proses.
-          Etnografi kritikal  - kajian terhadap sekumpulan subjek tertentu, dan pengaruh amalan budaya terhadap mereka.
-          Etnografi nobel -  penulisan fiksyen yang berfokus kepada aspek kebudayaan suatu kumpulan subjek.

4.       Huraikan salah satu kaedah persampelan (cara memilih sampel) daripada populasi kajian.
-Persampelan rawak mudah

di bawah kaedah ini, setiap individu dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden dalam sampel kajian. Ia merupakan kaedah persampelan yang paling baik untuk mendapat sampel yang dapat mewakili populasi. Prosedulnya seperti berikut:
a.       kenal pasti ahli dalam populasi
b.       tentukan bilangan ahli populasi
c.       senaraikan ahli populasi
d.       beri nombor kepada setiap ahli populasi.
e.       Tentukan saiz sampel
f.        dapatkan nombor responden daripada jadual nombor rawak.
g.       pilih ahli populasi mengikut nombor daripada jadual nombor rawak, sehingga saiz sampel diperoleh.5. Jelaskan konsep i) kebolehpercayaan dan ii) kesahan dalam penyelidikan

Kebolehpercayaan:
-          keupuyaan alat kajian memperoleh maklumat yang sama (ketekalan) mengikut peredaran masa bagi suatu sampel yang sama. 
-          jika suatu alat kajian dapat mengumpul data yang serupa sebelum dan selepas satu tempoh masa (misalnya 3 bulan) dari suatu sampel kajian yang sama, maka alat kajian tersebut mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.
-          terdapat 3 jenis kebolehpercayaan, iaitu kestabilan, kesetaraan dan ketekalan dalaman (huraian, rujuk modul ms 78).

Kesahan:
         keupayaan alat kajian mengukur nilai sebenar sesuatu variabel. 
         Jika alat kajian dibina untuk mengukur kemahiran berfikir (nilai sebenar), tetapi item-item yang dibina sebenarnya mengukur keupayaan menumpukan perhatian, maka alat kajian tersebut mempunyai kesahan yang rendah.
         Kesahan penyelidikan termasuk kesahan kandungan, kesahan kriteria, kesahan konstruk dan kesahan muka (huraian, rujuk modul ms79).

6.       Apakah dimaksudkan dengan kajian rintis?

Kajian rintis:
         kajian secara kecil-kecilan yang dibuat sebelum kajian sebenar dijalankan.
         bertujuan memastikan alat kajian mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi.
         responden kajian rintis mempunyai ciri-ciri yang setara dengan responden kajian sebenar.
         selepas kajian rintis, alat kajian dimurnikan mengikut maklumat yang dikumpulkan melalui kajian rintis.

1.       Apakah aspek-aspek yang perlu dipertimbangan semasa memilih reka bentuk penyelidikan kualitatif?

Pertimbangan:
-          Tempoh kajian dilaksanakan.
-          Jenis data yang dikumpul
-          Sifat alat kajian
-          Lokasi kajian
-          Ciri-ciri populasi dan sampel kajian
-          Strategi dan kaedah pengumpulan data
-          Kos yang diperlukn
-          Cara menyusun, menganalisis dan mentafsir data

2.       Apakah yang dimaksudkan dengan triangulasi dalam penyelidikan kualitatif?

Triangulasi dalam penyelidikan kualitatif:
-          Beberapa strategi pengumpulan data yang berbeza dilakukan untuk menumpul data bagi  suatu variabel tertentu. Ia dilakukan untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan kajian.
-          Empat jenis triangulasi: Triangulasi data, triangulasi penyelidikan, triangulasi teori, triangulasi kaedah (huraian, rujuk modul ms93).

3.       Huraikan jenis-jenis instrumen pengukuran yang digunakan dalam kajian kualitatif.

a. Alat temuduga – Borang catatan temu bual biasa digunakan. Catatan dibuat melalui tiga jenis temu bual ialah temu bual berstruktur, temu bual tidak berstruktur dan temu bual semi-struktur (atau separuh struktur).

b. Alat pemerhatian – Borang catatan pemerhatian biasa digunakan. Dua jenis pemerhatian ialah pemerhatian sistematik dan pemerhatian peserta. Pemerhatian boleh dilakukan secara berstruktur, tidak berstruktur dan semi-struktur.

c. Alat penilaian dokumentasi - dokumen termasuk diari, surat memo, gambar, filem, rekod internet dan sebagainya. Ia memberi maklumat dan bukti kukuh tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku.


4.       Huraikan tiga jenis prosedur (kaedah) persampelan dalam penyelidikan kualitatif.

Persampelan bertujuan
        pengkaji memilih subjek kajian berdasarkan tujuan kajian.
        Pengkaji menggunakan pengetahuan khusus tentang sesuatu kumpulan untuk memilih subjek yang memenuhi kriterian yang diperlukan dalam kajiannya. 
        Contoh, kumpulan pelajar yang merokok sahaja dalam sekolah dipilih sebagai sampel bertujuan dalam kajian “Masalah merokok di kalangan pelajar sekolah A”

Persampelan snowball
        Responden kajian diminta untuk mencadangkan orang lain yang memunyai ciri-ciri yang sesuai dengan kajian. 
        Ia digunakan apabila pengkaji tidak dapat senarai subjek kajian yang diperlukan. 
        Contoh: Responden kajian diminta mencadangkan orang lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengannya, iaitu menjual VCD haram.

Persampelan kuota
        pemilihan sampel mengikut pembahagian kategori (kuota) berdasarkan ciri-ciri yang diingini.
        pemilihan subjek adalah berdasarkan kuota-kuota yang dikategori oleh pengkaji, mengikut ciri-ciri tertentu.
        Contoh: memilih pelajar lelaki berumur 17-18 tahun yang mahir komputer.  

(Nota: Dalam penyelidikan kualitatif, saiz sampel biasanya kecil dan persampelan rawak mudah biasanya tidak diperlukan)

5.       Senaraikan langkah-langkah dalam proses menganalisis data kajian kualitatif.

Langkah-langkah:
i.         tahap pra-analisis
ii.       tahap kemasan data
iii.      tahap pamiran data
iv.     tahap verfikasi data
v.       tahap dapatan (termasuk interprestasi)

Bab 7 Kajian Kuantitatif


1.       Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dapatan kajian kuantitatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dalaman:
a.       Kesan sejarah
b.       Kesan kematangan
c.       Kesan pengujian
d.       Kesan alat
e.       Kesan regresi statistik
f.        Kesan pemilihan
g.       Kesan mortaliti
h.       Kesan interaksi kedewasaan-pemilihan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan luaran:
a.       kesan interaksi
b.       kesan interaksi pengujian
c.       kesan tindakbalas
d.       kesan gangguan rawatan berganda.
(Huraian lanjut, sila rujuk modul, ms 108)


2.       Huraikan i) reka bentuk kajian deskriptif, dan  ii) reka bentuk kajian eksperimen.

i)                     Reka bentuk kajian deskriptif
-          dilakukan untuk menghuraikan ciri-ciri populasi kajian.
-          termasuk kajian kes, siri kes, silang, kohot retrospektif (Huraian, sila rujuk modul, ms 110)
-          menggunakan statistik deskriptif untuk menghuraikan ciri-ciri populasi.


ii)                   Reka bentuk kajian eksperimen
-          sampel mempunyai kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan.
-          perbandingan dibuat ke atas kedua-dua kumpulan.
-          ujian pra dan ujian pasca biasa digunakan untuk perbandingan.
-          variabel bebas dimanipulasi dan pengaruhnya terhadap variabel bersandar diukur.
-          reka bentuk kajian eksperimen:
a)       reka bentuk tak berkumpulan kawalan yang terdiri daripada reka bentuk ujian pra-pasca (pra-pos) satu kumpulan dan siri masa.
b)       reka bentuk berkumpulan kawalan yang terdiri daripada reka bentuk ujian pos sahaja, ujian pra-pos, kumpulan-kumpulan Solomon dan faktorial.
(Huraian, sila rujuk modul, ms 111)


Bab 8 Analisis Data Kuantitatif


1.       Bincangkan tujuan analisis data kuantitatif dan statistik yang digunakan untuk analisis data kuantitatif.

Tujuan analisis data kuantitatif:
-          menerangkan ciri-ciri populasi.
-          menerangkan statistik sampel tanpa membuat sebarang pentafsiran ke atas parameter populasi (mengikut modul).  

Statistik yang digunakan:
-          kekerapan, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai dan sebagainya.

2.       Bagaimana anda menerangkan taburan data dalam penyelidikan deskriptif?

Taburan data boleh diterangkan dengan menggunakan sukatan:
a.       kecenderungan memusat: Min, mod, median, kuartil, desil, persentil dll.
b.       serakan: Julat, julat antara kuartil, sisihan piawai, varians, pekali variasi dll.

3.       Huraikan komponen-komponen dalam analisis data kuantitatif.

-          Analisis data kuantitatif terdiri daripada analisis deskriptif dan analisis inferensi.
a.       Analisis deskriptif: analisis data yang menerangkan ciri-ciri populasi berdasarkan data numerik yang dikumpulkan terus daripada populasi.
-          Statistik deskriptif yang digunakan:kekerapan, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai dll.
b.      Analisis inferensi: terdiri daripada:
i)       pengujian hipotesis untuk hubungan -  Ujian korelasi linear, regresi mudah digunakan.
ii)      pengujian hipotesis untuk perbezaan.- Ujian Khi kuasa dua, ujian-t dan ujian AVOVA digunakan.

4.       Dapatkan nilai min, varians dan sisihan piawai bagi skor berikut:

65, 45, 35, 50, 45, 34, 56, 57, 89, 90

sila rujuk ms 126-130 untuk contoh pengiraan.(modul oum)


5.       Dapatkan nilai min, varians dan sisihan piawai bagi sela-sela skor pelajar dalam mata pelajaran Sains di bawah, seterusnya membuat laporan mengenai kemahiran pelajar dalam mata pelajaran tersebut.

Sela skor Sains       bilangan pelajar
30 – 39                               15
40 – 49                               20
50 – 59                               26
60 – 69                               24
70 – 79                               15

Sila rujuk ms 126-130 untuk contoh pengiraan. (modulo um)

Laporan:
Jika hasil kiraan menunjukkan nilai sisihan piawai yang kecil (< 10), pelajar-pelajar tersebut mempunyai kemahiran yang sama,

Jika nilai sisihan piawai besar (> 10), pelajar-pelajar tersebut mempunyai kemahiran-kemahiran yang berbeza.

6.       Seorang pengkaji ingin mengenal pasti sama ada terdapat perhubungan antara prestasi akademik dan kecerdasan emosi di kalangan pelajarnya.   Nyatakan:
  1. Hipotesis nol
  2. Hipotesis alternatif

Hipotesis nol: Tidak terdapat perhubungan antara prestasi akademik dan kecerdasan emosi di kalangan pelajar.

Hipotesis alternatif (tidak berarah): Terdapat perhubungan antara prestasi akademik dan kecerdasanemosi di kalangan pelajar.

7.       Huraikan fungsi ujian-ujian statistik berikut: Ujian-t, Ujian ANOVA, Ujian Khi Kuasa Dua, Ujian Korelasi Linear.

a.       Ujian-t – digunakan untuk membezakan data dua kumpulan subjek bagi suatu variabel tertentu.  Contoh: membezakan kumpulan lelaki dan kumpulan perempuan dari segi kemahiran berfikir.
b.       Ujian ANOVA - digunakan untuk membezakan data tiga atau lebih daripada tiga kumpulan subjek bagi suatu variabel tertentu.  Contoh: membezakan bangsa A, B, C dan D dari segi kemahiran berfikir.
c.       Ujian Khi Kuasa Dua – untuk melihat perhubungan antara dua variabel yang mempunyai beberapa peringkat dalam setiap variabel tersebut. Contoh: mengenal pasti hubungan antara jantina (2 peringkat, lelaki dan perempuan) dan tahap kepuasan kerja (3 peringkat, iaitu puas hati, sederhana puas hati dan tidak puas hati)
d.       Ujian Korelasi linear -  melihat korelasi antara dua variabel.  Contoh:  hubungan antara prestasi dalam mata pelajaran matematik dan kecerdasan IQ.

1.       Nyatakan aspek-aspek penting yang perlu diambil berat semasa menulis laporan kajian (yang membentuk gaya penulisan).

Aspek-aspek penting:
-          Ambil berat mengenai struktur ayat (tidak menggunakan ayat kompleks)
-          Tumpukan kata kerja aktif dan hidup (jauhi ayat pasif)
-          Gunakan bahasa yang piawai (jangan gunakan bahasa pasar)
-          Kurangkan ayat berklausa adjektif, Adverba atau frasa
-          Ambil perhatian tentang panjang-pendek perenggan (jangan terlalu panjang)
-          Gunakan transisi antara perenggan.
-          Terus kepada isi yang ingin disampaikan (jangan berbelit-belit)
-          Penulisan yang ringkas, padat dan tepat.

2.       Apakah yang dimaksud dengan “cadangan lanjut” dalam laporan kajian?

-          cadangan-cadangan untuk dilakukan pada masa depan bagi memantapkan hasil kajian kini.
-          Cadangan biasa dibuat berdasarkan batasan kajian dan kelemahan-kelemahan yang timbul dari segi metodologi kajian.
-          Cadangan juga dibuat berdasarkan keputusan kajian yang luar biasa, untuk mengenal pasti sebab kewujudannya.

3.       Bincangkan kandungan abstrak kajian.

Abstrak:
-          Ringkasan kepada kajian sebenar.
-          Ia memuatkan ringkasan tentang maklumat yang penting, seperti objektif kajian, reka bentuk kajian, sampel kajian, alat kajian, cara pengumpulan data dan analisis data. Ringkasan hasil kajian, implikasi dan cadangan juga disertakan. 
-          Ditulis dalam satu perenggan sahaja.
-          Ia biasanya ditulis dalam dua bahasa, iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.
1. 4 ciri penyelidikan yg baik
 Tujuan jelas
 Penerangan yg jelas dgn proses kajian
 Perancangan sistematik, kurang ralat
 Piawai etika yang tggi
 Kesahan dan keboleh percayaan.


2. 3 perbezaan kuantitatif dan kualitatif


kuantitatif
kualitatif
Tujuan
Selidik hubungan, sebab dan akibat
Memahami peranan sosial
rekabentuk
Dibentuk sebelum kjian dijalankan
Dibentuk semasa kajian dijalankan
Tempoh masa
Boleh dirancang
Tidak boleh dirancang
Sampel
Besar
 Kecil
Analisis
Statistik ke atas data numerik
Deskripsi dan interpretasi naratif3. 4 ciri penyelidikan tindakan
 Libatkan kitaran(cyclic). Kemungkinan langkah yg sama diulang.
 Keterlibatan responden aktif
 Kualitatif- utamakan penggunaan perkataan dr nombor
 Reflektif- refleksi kritikal
 Dapatan boleh dijurnalisasikan oleh org lain.

4. 4 peringkat proses penyelidikan tindakan
 rancang
 bertindak
 perhati
 refleksi

5. Cara memulakan penyelidikan
 Buat pemerhatian, soalan dan refleksi tentang keadaan sebenar
 Buat penilaian tentang situasi semasa
 Kenal pasti isu atau mslah P&P yang hendak dikaji
 Berkolaborasi dgn guru lain, ketua panitia atau ketua bidang

6. 2 alat kajian
 ujian pra dan pos- ujian dilakukan sebelum dan selepas kajian
 pemerhatian tentang perlaksanaan rukun solat semasa kajian guna borang pemerhatian

7. 2 amalan refleksi yang boleh dijalankan berdasarkan masalah di atas
 Teknik dan aktiviti P&P yang digunakan
 Kaedah menghafaz yang digunakan
 ABM
 Strategi
 Masa

8. Rancangkan 2 aktiviti untuk slesaikan masalah meningkatkan mutu hafazan
 berkonsepkan latih tubi
 berkonsepkan pengukuhan
 berkonsepkan nyanyian
 berkonsepkan permainan


9. Bincangkan skop kajian yang dijalankan berdasarkan aspek berikut.
 Reka bentuk penyelidikan- eksperimen
 Pemboleh ubah kajian- kaedah pengajaran power point dan kaedah tradisional
 Instrument kajian – ujian pra dan pos
 Prosedur pngumpulan data – 2 kumpulan yang dianalisis mnggunakan kaedah power point dan    kaedah tradisional
 Kaedh menganalisis data – jadual dan graf

10. Kaedah pemerhatian
 -proses penilaian sesuatu keadaan /situasi secara kritikal
 -sesuai untuk mengamati tingkah laku murid
 -maklumat boleh diperoleh drpd rakaman video
 -Konkrit dan tekal

11. modul kajian tindakan yang sesuai- carta proses kajian
 Refleksi
 Kenal pasti fokus kajian
 Kenal pasti objektif kajian
 Tentukan kumpulan sasaran 
 Mrancang dan melaksanakan tindakan bg atasi masalah

12.  masalah –
 Reka tajuk kajian-
 Nyatakan 2 objektif khusus dan umum yang sesuai

13. Bina pelan tindakan bersesuaian dengan kajian tindakan yang ingin dikaji.

 Kaedah analisis data –  menggunakan peratus- sebelum dan selepas
    Graf
    Pekali korelasi